Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Тринадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “23 ” грудня 2016 р.                                                                       №179

м. Бережани

 

Про   внесення змін   та  доповнень  до

статуту Потуторської загальноосвітньої    

школи   І-ІІІ   ступенів   Бережанської

районної ради Тернопільської   області

 

Розглянувши клопотання Бережанської районної державної адміністрації, керуючись ч. 2 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

вирішила:

1. Внести зміни та доповнення до статуту Потуторської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бережанської районної ради Тернопільської області, а саме:

1.1. Підпункт 1.2. Розділу І «Загальні положення» викласти у такій редакції:

«Відповідно до рішення Бережанської районної ради від 10 червня 2016 року № 102 «Про визначення опорної школи», Потуторську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів визначено опорною школою, до якої шляхом приєднання увійшли наступні навчальні заклади:

-   Літятинський НВК «ЗНЗ І-ІІ ступенів – ДНЗ» (47530, Тернопільська область, Бережанський район, с. Літятин, вул. Центральна, 117, тел. 03548 3 26 40);

-   Жовнівський НВК «ЗНЗ І ступеня – ДНЗ» (47524, Тернопільська область, Бережанський район, с. Жовнівка, вул. Січових Стрільців, 60);

- Посухівський НВК «ЗНЗ І ступеня – ДНЗ» (47546, Тернопільська область, Бережанський район, с. Посухів, вул. О.Кульчицької, 2А)»

 

1.2. Підпункт 1.5. Розділу І «Загальні положення» викласти у такій редакції:

«Потуторська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бережанської районної ради Тернопільської області (далі – Опорний заклад) є юридичною особою публічного права, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер та має у своєму складі філії. Філія не є юридичною особою і діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку. Філія виконує функції початкової школи, а також може за рішенням засновника виконувати функції основної школи та дошкільного закладу.»

1.3. Підпункт 1.7. Розділу І «Загальні положення» викласти у такій редакції:

«Опорний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, «Про дошкільну освіту», “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням «Про освітній округ», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями засновника та цим Статутом.»

1.4. Вилучити підпункт 1.8 Розділу І «Загальні положення» та продовжити нумерацію підпунктів Розділу І від 1.7.

1.5. Підпункт 1.15. Розділу І «Загальні положення» викласти у такій редакції:

«Медичне обслуговування учнів, вихованців та відповідні умови для його організації забезпечуються відділом освіти райдержадміністрації, здійснюється поліклінічним відділенням Бережанської центральної районної комунальної лікарні.»

1.6. Підпункт 1.16 Розділу І «Загальні положення» після слів «шкільного» доповнити словами «та дошкільного».

1.7. Підпункт 2.7. Розділу ІІ «Організація навчально-виховного процесу» викласти у такій редакції:

«Зарахування вихованців до дошкільного підрозділу здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка.

Зарахування учнів до 1 класу Опорного закладу здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки встановленого зразка, та свідоцтва про народження (копії).»

1.8. Підпункт 2.8. Розділу ІІ «Організація навчально-виховного процесу» після слів «учнів до» доповнити «2-4 та».

1.9. Підпункт 2.11 Розділу ІІ «Організація навчально-виховного процесу» викласти у такій редакції:

«Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється Опорним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальний рік для дітей дошкільного віку в Опорному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

Навчальний рік для учнів в Опорному закладі розпочинається 1 вересня і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на 2 семестри, тривалість яких передбачено робочим навчальним планом на поточний навчальний рік.»

1.10. Підпункт 2.13. Розділу ІІ «Організація навчально-виховного процесу» після слів «учнів» доповнити словами «та вихованці».

1.11. Підпункт 2.14 Розділу ІІ «Організація навчально-виховного процесу» викласти у такій редакції:

«Наповнюваність класів, груп, поділ учнів при вивченні профільних та інших предметів визначається Міністерством освіти і науки України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. За рахунок додаткових асигнувань, коштів місцевого бюджету, рішенням ради Опорного закладу може встановлюватися менша наповнюваність класів і груп.

Кількість дошкільних груп, класів, груп продовженого дня в Опорному закладі встановлюється засновником (власником) на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють, та санітарно-гігієнічних норм.»

1.12. Підпункт 2.15 Розділу ІІ «Організація навчально-виховного процесу» викласти у такій редакції:

«Тривалість занять та уроків в Опорному закладі становить:

в різновікових групах дошкільного підрозділу від 25 до 35 хвилин;

у 1 класі - 35 хвилин, у 2-4 класах - 40 хвилин, у 5-11 класах- 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відділом освіти районної державної адміністрації.»

1.13. Підпункт 3.1 Розділу ІІІ «Учасники навчально-виховного процесу» викласти у такій редакції:

«Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов'язки визначаються законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» та Статутом опорного закладу.

Іноземці, прийняті до закладу, мають права і обов'язки учнів відповідно до законодавства України.»

1.14. Підпункт 3.2. Розділу ІІІ «Учасники навчально-виховного процесу» доповнити словами «діти дошкільного віку, помічники вихователів, медичні працівники, інші спеціалісти закладу».

1.15. Підпункт 3.3. Розділу ІІІ «Учасники навчально-виховного процесу» викласти у такій редакції:

«Права і обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством та цим Статутом.»

1.16. Підпункт 3.4. Розділу ІІІ «Учасники навчально-виховного процесу» викласти у такій редакції:

«Учні та діти дошкільного віку Опорного закладу мають гарантоване державою право на:

- забезпечення дошкільною освітою;

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою закладу;

- участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, в тому числі платних, навчальних послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь в роботі органів учнівського самоврядування закладу;

- участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.»

1.17. Підпункт 3.5. Розділу ІІІ «Учасники навчально-виховного процесу» викласти у такій редакції:

«Учні та діти дошкільного віку Опорного закладу зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом опорного закладу, цим Статутом;

- дотримуватись вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь у гідність інших учнів та працівників;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- дбайливо ставитись до державного, комунального, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- брати участь у різних видах трудової діяльності;

- дотримуватися правил особистої гігієни.»

1.18. Підпункт 3.7. Розділу ІІІ «Учасники навчально-виховного процесу» після слів «Про освіту» доповнити словами «Про дошкільну освіту».

1.19. Підпункт 3.8. Розділу ІІІ «Учасники навчально-виховного процесу» викласти у такій редакції:

«Педагогічні працівники мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

- брати участь у роботі методичних об’днань, нарад, зборів та інших органів самоврядування закладу, в заходах, повязаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об'єднань, діяльність яких не заборонена законодавством;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.»

1.20. Підпункт 3.9. Розділу ІІІ «Учасники навчально-виховного процесу» викласти у такій редакції:

«Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, з дотриманням вимог Базового компоненту дошкільної освіти України, Державних стандартів системи загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази керівника опорного закладу, органів управління освітою;

- вести відповідну документацію.»

1.21. Підпункт 3.15. Розділу ІІІ «Учасники навчально-виховного процесу» викласти у такій редакції:

«Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку.»

1.22. Підпункт 4.2. Розділу ІV «Управління опорним закладом» викласти у такій редакції:

«Керівництво Опорним закладом здійснює директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Директор і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відділом освіти райдержадміністрації згідно із законодавством.

Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією та його заступники відповідно до законодавства, статуту Опорного закладу та Положення про філію.»

2. Відділу освіти Бережанської районної державної адміністрації забезпечити внесення змін до статуту Потуторської загальноосвітньої школи    І-ІІІ ступенів Бережанської районної ради Тернопільської області.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань освіти охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації.

 

 

 

 

Голова Бережанської

районної ради                                                 В.Ф. БІЛИК