Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Додаток 1

до рішення районної ради

від «20» «квітня» 2017 р.

№ 205 

 

ПРОГРАМА

розвитку видавничої справи та інформаційного простору в Бережанському районі на 2017-2020 роки

 

1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

рішення   сесії   Тернопільської обласної ради від 22 грудня 2016 року № 439 «Про програму розвитку видавничої справи   та   інформаційного   простору   у   Тернопільській   області   на   2017-2020 роки»

3.

Розробник Програми

відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму, організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, редакція районної газети «Бережанське віче»

7.

Термін реалізації Програми

2017 – 2020 роки

 

7.1.

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

районний бюджет

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

240 тис. гривень

9.1.

коштів місцевого бюджету

240 тис. гривень

9.2.

коштів інших джерел

-

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

   Програма спрямована на реалізацію в районі державної політики щодо створення належних умов для розвитку книговидавничої справи.

   Як не парадоксально, але в роки незалежності України спостерігається занепад ринку україномовної книжкової продукції. Невеликий асортимент української літератури в книгарнях району не дає змоги виконувати належним чином культурно-просвітницькі функції.

   Існує також проблема з виданням соціально значущої літератури, яка потрібна для інтелектуального збагачення населення району, задоволення культурно-освітніх та краєзнавчих уподобань.

   Окрім того, книжкова продукція місцевих виробників перебуває у нерівних конкурентних умовах на власному ринку, який заполонила низькопробна і сумнівна з погляду моралі та виховання література.

   Книговидання в районі, як й у всій державі, потребує організаційної та фінансової підтримки. Потреба в розробленні Програми викликана необхідністю популяризації як вітчизняної, так і місцевої книговидавничої продукції, підвищення рівня читацької компетенції українського суспільства та запобігання втрати видавничої галузі як сектора економіки, покликаного сприяти розвитку національної свідомості, культури, освіти і науки.

   Отже, основним продуктом Програми є розвиток видавничої справи, популяризація місцевого книговидання.

   Враховуючи масштабність поставлених завдань, виникає необхідність фінансування заходів Програми з районного бюджету.

 

3. Визначення мети Програми

 

   Головною метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку видавничої сфери в районі, найбільш повного забезпечення населення соціально важливою українською книжковою продукцією, популяризація української книжки серед населення, підтримка місцевих авторів, розвиток читацької культури тощо. Особлива увага спрямовуватиметься на видання історико - краєзнавчої літератури.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Основні завдання, які випливають зі змісту запропонованої Програми, можуть бути вирішені шляхом:

    -   стимулювання розвитку місцевого книговидавництва;

    -   популяризації творчості місцевих авторів;

    -   пропаганди читання, як засобу виховання та пізнання;

    -   реалізація заходів, спрямованих на розвиток і захист видавничої справи на території району;

    -   підвищення ролі засобів масової інформації у становленні громадянського суспільства, інформаційному забезпеченні державної політики з питань економічного, соціального, духовного, культурного розвитку району;

    -   створення для засобів масової інформації різних форм власності однакових умов в отриманні об’єктивної інформації щодо діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, запобігання втручанню органів влади у редакційну політику та творчий процес колективів засобів масової інформації;

    -   залучення громадськості до процесів формування державної політики, прийняття суспільно значущих рішень, проведення їх публічних обговорень у засобах масової інформації.

    Програми реалізовується протягом 2017-2020 років.

    Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.

    Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 240 тис. грн.

    Головним розпорядником коштів, спрямованих на фінансування Програми, є районна державна адміністрація.

 

Ресурсне забезпечення Програми:тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

 

2017 рік

 

2018 рік

 

2019 рік

 

2020 рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

60,0

60,0

60,0

60,0

240,0

Районний бюджет

60,0

60,0

60,0

60,0

240,0

 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

Основними завданнями Програми є:

- розвиток місцевого книговидання;

- популяризація місцевого книговидання;

- співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування із засобами масової інформації;

- підтримка комунальних засобів масової інформації в умовах ринкових відносин.


6. Напрями діяльності та заходи Програми

 

№ п/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування тис.гривень

Очікуваний результат

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

1.

Розвиток видавничої справи

1.Організація роботи районної видавничої ради районної державної адміністрації та районної ради

2017-2020

відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

фінансування не потребує

-

визначення переліку книжкових видань до друку

 

2.Забезпечення, згідно з рішенням видавничої ради, випуску видань місцевих авторів краєзнавчої та культурно-освітньої спрямованості, що несуть суспільно-естетичну цінність та мають значний вплив на виховання творчої молоді і широко охоплюють громадське, культурне та літературно - мистецьке життя району

 

2017 рік

 

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму, організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації 

 

 

районний бюджет

 

50,0

випуск соціально-значущих видань місцевих авторів, згідно з рішеннями редакційно-експертної групи, що діє при районній видавничій раді

 

 

 

2018 рік

 

 

50,0

 

 

2019 рік

 

 

50,0

 

2020 рік

50,0

3.Систематичне поповнення бібліотечних фондів закладів культури та освіти примірниками книжкової продукції, виданими відповідно до рішень районної видавничої ради

Постійно

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

фінансування не потребує

-

наповнення бібліотечного фонду

 

2.

Співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з засобами масової інформації району. Підтримка комунальних засобів масової інформації в умовах ринкових відносин

1.Висвітлення в засобах масової інформації діяльності районної державної адміністрації та районної ради: виготовлення та розміщення інформаційних продуктів і поліграфічної продукції (публікації в друкованих ЗМІ, біл-борди, сіті-лайти, постери, аудіо і відеоролики, листівки, брошури, буклети та ін.) згідно з заходами, визначеними указами Президента України та з метою популяризації державної політики у сфері соціального захисту, економічного розвитку, реформ в освіті, медицині, питаннях децентралізації, міжнародного співробітництва, захисту суверенітету держави, виховання дітей та молоді в дусі патріотизму

2017 рік

 

відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

районний бюджет

10,0

інформування громадськості на принципах відкритості та доступності влади

2018 рік

10,0

2019 рік

10,0

 

10,0

2020 рік

 


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

   Виконавці Програми є відповідальними за виконання передбачених Програмою заходів, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі у визначені терміни, подають відповідну інформацію в районну державну адміністрацію до 01 січня упродовж терміну дії Програми.

   Контроль за виконанням Програми здійснюють постійна комісія районної ради з питань освіти, культури, духовності, молоді, спорту та засобів масової інформації, відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації.

   Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації інформує управління з питань внутрішньої політики, релігій   та   національностей  обласної державної адміністрації про стан виконання заходів, визначених цією Програмою, щороку до 10 січня упродовж терміну дії Програми.

Основні напрямки та заходи Програми будуть коригуватися з урахуванням соціально-економічної ситуації в районі та чинної нормативно-правової бази.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                    М.Р. ДУМАНСЬКА