Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

____________ сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ ___” _________ 2018 р.                                                      № _____

 м.Бережани

 

Про внесення змін до Статуту

Бережанської  центральної

районної комунальної лікарні

 

Розглянувши клопотання адміністрації Бережанської центральної районної комунальної лікарні, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги рекомендацію постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, районна рада

 

вирішила:

 

1. Затвердити Статут Бережанської центральної районної комунальної лікарні зі змінами в новій редакції.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, духовності, молоді, спорту, соціального захисту та засобів масової інформації.

 

 

 

Голова Бережанської           

районної ради                                                           В.Ф. БІЛИК

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

БЕРЕЖАНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ

 

КОМУНАЛЬНОЇ ЛІКАРНІ

  

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 02000435

 

 

2018

 

1. Загальні положення

 

          1.1. Бережанська центральна районна комунальна лікарня (далі – Бережанська ЦРКЛ) є комунальним закладом охорони здоров’я, що надає медичні послуги населенню м. Бережани та Бережанського району, (далі – населення).

          1.2. Бережанська ЦРКЛ створена рішенням Бережанської районної ради № 126 від 24 квітня 2007 року.

          1.3. Бережанська ЦРКЛ є правонаступником Бережанської центральної районної лікарні, засновником якої є Бережанська районна рада.

          1.4. Бережанська ЦРКЛ заснована на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Бережани та сіл Бережанського району спільні інтереси яких представляє Бережанська районна рада, далі – Власник. Представником власника є Бережанська районна державна адміністрація, далі - Уповноважений орган управління.

          1.5. Бережанська ЦРКЛ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також актами Уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

 

2. Найменування та місцезнаходження

 

         2.1. Найменування:

         повне українською мовою: Бережанська центральна районна комунальна лікарня;

         скорочене українською мовою: Бережанська ЦРКЛ.

         2.2. Місцезнаходження: вул. Степана Бандери, 21, м. Бережани, Тернопільська область, Україна, поштовий індекс 47501.

 

 

3. Мета і предмет діяльності

 

         3.1.  Метою діяльності Бережанської ЦРКЛ є реалізація державної політики в галузі охорони здоров’я, надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я.

         3.2. Предметом діяльності Бережанської ЦРКЛ є здійснення таких видів медичної практики:

         3.2.1. організація та надання долікарської, лікарської, кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги у відповідності до заявлених спеціальностей в Ліцензії на здійснення господарської діяльності з медичної практики, в т.ч.:

-         надання невідкладної медичної допомоги;

-         надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню в поліклінічному відділі, проведення профілактичних оглядів;

-         надання консультативної медичної допомоги на дому;

-         стаціонарне лікування хворих по заявлених спеціальностях;

-         організація стаціонарно-замінних форм надання медичної допомоги;

-         проведення заходів по реабілітації хворих.

         3.2.2. Організація та проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на зниження інфекційної захворюваності, в т.ч. профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій, пропаганда здорового способу життя.

         3.2.3. Консультативна організаційно-методична та виїзна планово-консультативна медична допомога лікувально-профілактичним закладам району (Центру ПМСД, амбулаторіям загальної практики – сімейної медицини, фельдшерсько-акушерським пунктам, фельдшерським пунктам).

         3.2.4. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності на вторинному рівні, направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності, контроль якості лікувально-діагностичного процесу.

         3.2.5. Організація відбору та спрямування хворих на консультації та лікування до закладів охорони здоров’я третинного рівня.

         3.2.6. Відбір хворих на реабілітацію та санаторно-курортне лікування у визначеному законодавством порядку.

         3.2.7. Придбання, зберігання, перевезення, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

         3.2.8. Здійснення підбору, розміщення, обліку та професійної підготовки кадрів для Бережанської ЦРКЛ.

         3.2.9. Впровадження нових форм та методів діагностики, лікування, реабілітації та профілактики захворювань.

         3.2.10. Визначення потреби структурних підрозділів Бережанської ЦРКЛ у лікувальних засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою.

       3.2.11. Вивчення, аналіз, прогнозування показників стану здоров’я населення, планування та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження та покращення здоров’я населення, зміцнення матеріальної бази закладу, інформаційне забезпечення.

     3.2.12. Сприяння у розвитку приватної практики в районі.

     3.2.13. Бережанська ЦРКЛ є клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

 

 

4. Юридичний статус

 

            4.1. Бережанська ЦРКЛ є юридичною особою публічного права.

           4.2. Бережанська ЦРКЛ є неприбутковим комунальним закладом.

           4.3. Бережанська ЦРКЛ користується закріпленим за нею комунальним майном на правах оперативного управління.

         4.4. Бережанська ЦРКЛ організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Уповноваженим органом управління.

         4.5. Закупівлю товарів, робіт чи послуг Бережанська ЦРКЛ здійснює у порядку, визначеному Законом України "Про публічні закупівлі".

           4.6. Збитки, завдані Бережанській ЦРКЛ внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

           4.7. Бережанська ЦРКЛ здійснює господарську діяльність. Для здійснення господарської діяльності Бережанська ЦРКЛ залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

           4.8. Бережанська ЦРКЛ має самостійний баланс, рахунки в банках, органах Державного казначейства, печатку та штампи із своїм найменуванням, інші реквізити встановленого зразку.

           4.9. Держава та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов'язаннями Бережанської ЦРКЛ, а Бережанська ЦРКЛ не відповідає за зобов'язаннями держави та Уповноваженого органу управління, крім випадків, передбачених законодавством.

         4.10. Бережанська ЦРКЛ має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, третейських та міжнародних судах.

         4.11. Бережанська ЦРКЛ визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і затверджує штатний розпис Уповноваженим органом управління.

         4.12. Бережанська ЦРКЛ надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику.

         4.13. Бережанська ЦРКЛ має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

 

5. Права та обов’язки

 

5.1. Бережанська ЦРКЛ має право:

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Бережанську ЦРКЛ завдань.

5.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства України.

5.1.3. В рамках своєї компетенції здійснювати міжнародну діяльність відповідно до законодавства України.

5.1.4. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у порядку, визначеному законодавством України.

5.1.5. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у встановленому законодавством порядку.

5.1.6. В установленому порядку списувати з балансу обладнання, транспортні засоби, інвентар, матеріальні цінності при повному їх зношенні і як морально застарілі.

5.1.7. Надавати платні послуги за цінами, що формуються відповідно до економічних умов в межах чинного законодавства

5.1.8. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.

5.2. Бережанська ЦРКЛ:

5.2.1. Забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.

5.2.2. Здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення своєї роботи.

5.2.3. Придбає матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб відповідно до законодавства.

5.2.4. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.5. Забезпечує своєчасні розрахунки з працівниками Бережанської ЦРКЛ.

5.3. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством України.

        

 

6. Управління Бережанською ЦРКЛ

 

         6.1. Управління Бережанською ЦРКЛ здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав власника, Уповноваженого органу управління щодо господарського використання комунального майна і участі в управлінні трудового колективу.

         6.2. Поточне керівництво діяльністю Бережанської ЦРКЛ здійснює головний лікар.

       6.3. Головний лікар призначається на посаду і звільняється з посади за поданням та прийнятим рішенням Уповноваженого органу управління на підставі укладеного контракту за попереднім погодженням кандидатури з районною радою.

6.4. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.5. Головний лікар Бережанська ЦРКЛ:

6.5.1. Безпосередньо підпорядковується Уповноваженому органу управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Бережанську ЦРКЛ завдань і здійснення ним своїх функцій.

6.5.2. Діє без доручення від імені Бережанської ЦРКЛ, представляє його в усіх установах та організаціях.

6.5.3. Розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

6.5.4. Укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків та органах Державного казначейства рахунки тощо.

6.5.5. У межах своєї компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Бережанської ЦРКЛ.

6.5.6. Подає на затвердження до Уповноваженого органу управління проект фінансового плану Бережанської ЦРКЛ або змін до нього.

6.5.7.Самостійно призначає заступників головного лікаря та головного бухгалтера, розподіляє обов'язки між заступниками головного лікаря.

6.5.8. Визначає та затверджує організаційну структуру Бережанської ЦРКЛ, граничну чисельність працівників, штатний розпис, кошторис та подає їх на затвердження до Уповноваженого органу управління. Підписує та подає на затвердження до Власника проект Статуту, проекти змін до Статуту.

6.5.9. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

6.5.10. Затверджує положення про структурні підрозділи за поданням керівників цих підрозділів.

         6.5.11. Обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором та законодавством України.

         6.5.12. Укладає колективний договір з працівниками від імені Уповноваженого органу управління.

6.5.13. Вирішує інші питання діяльності Бережанська ЦРКЛ відповідно до законодавства України.

6.6. Головний лікар, його заступники та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Бережанської ЦРКЛ, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Бережанської ЦРКЛ у державних органах, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з українськими та іноземними організаціями та фізичними особами.

6.7. Головний лікар, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють поточне керівництво Бережанська ЦРКЛ та її підрозділами.

6.8. Головний лікар Бережанської ЦРКЛ та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної і бухгалтерської звітності.

 

7. Майно та джерела надходжень

 

         7.1. Майно Бережанської ЦРКЛ становлять основні фонди і цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

         Майно Бережанської ЦРКЛ є комунальною власністю.

         Бережанська ЦРКЛ не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди Уповноваженого органу управління.

         7.2. Бережанська ЦРКЛ користується закріпленим за нею комунальним майном на правах оперативного управління.

         7.3. Джерелами формування майна Бережанської ЦРКЛ є:

         комунальне майно, передане Бережанській ЦРКЛ відповідно до рішення про її створення;

         капітальні вкладення і кошти з бюджету;

         благодійні (добровільні) внески, пожертвування громадян, організацій, підприємств незалежно від форм власності;

         інші джерела, не заборонені законом.   

         7.4. Джерелами фінансування Бережанської ЦРКЛ є:

         кошти місцевого бюджету;

         надходження від підприємств, установ, організацій всіх форм власності та населення за надання платних послуг та компенсації видатків за лікування громадян, які отримали травму, отруєння, захворювання, пов’язані з виробництвом;

         кошти, отримані від здачі в оренду приміщень, продажі застарілого, зношеного та надлишкового майна;

         добровільні пожертвування юридичних та фізичних осіб, благодійних фондів у вигляді грошових внесків та матеріальних цінностей.

 

8. Повноваження трудового колективу

 

8.1. Працівники мають право брати участь в управлінні Бережанською ЦРКЛ через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи, а також з питань захисту соціально-економічних і трудових прав працівників.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності - вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Бережанської ЦРКЛ відповідно до законодавства.

Бережанська ЦРКЛ зобов'язана створювати умови, які б забезпечували участь працівників в її управлінні.

8.2. Трудовий колектив Бережанської ЦРКЛ складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у її діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Бережанською ЦРКЛ.

8.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Бережанською ЦРКЛ, не може обиратися головний лікар. Повноваження цих органів визначаються відповідно до законодавства України.

8.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Бережанської ЦРКЛ регулюються колективним договором.

8.5. Право укладення колективного договору від імені Уповноваженого органу управління надається головному лікарю, а від імені трудового колективу - Уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу один перед одним не менш ніж один раз на рік.

8.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

8.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Бережанської ЦРКЛ є кошти місцевого бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

8.8. Оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

8.9. Працівники провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку згідно з законодавством України.

 

9. Припинення діяльності Бережанської ЦРКЛ

 

9.1. Припинення діяльності Бережанської ЦРКЛ здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом України, за рішенням суду.

9.2. У разі реорганізації Бережанська ЦРКЛ вся сукупність її прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

9.3. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Уповноваженим органом управління або за рішенням суду.

9.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

9.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у встановлені законодавством України строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає всіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Бережанської ЦРКЛ та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Бережанської ЦРКЛ.

9.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Бережанської ЦРКЛ і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Бережанської ЦРКЛ, що ліквідується.

9.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.

9.8. Працівникам Бережанської ЦРКЛ, які звільняються у зв'язку з її реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

9.9. Бережанська ЦРКЛ є такою, що припинила діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи.

 

10. Внесення змін та доповнень до Статуту.

 

10.1 Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Власника і набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.