Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А  

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

 

_________________ сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від “___” _________ 2018 р.                                                                       № ____

м. Бережани

 

Про програму соціально-

економічного та культурного

розвитку району на 2018 рік

  

Заслухавши та обговоривши проект програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік, беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

 

в и р і ш и л а :  

 

1. Затвердити програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік (додається).

 

2. Контроль за виконанням даної програми доручити постійній комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва і галузевим постійним комісіям.

 

 

 

Голова Бережанської

районної ради                                                               В.Ф.БІЛИК

 

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2018 РІК

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», від 05 серпня 2015 року №558 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 року №275-р «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік», Стратегія розвитку Тернопільської області на період до 2020 року, затверджена рішенням сесії Тернопільської обласної  ради від 04 січня 2016 року №28, План заходів з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року, затверджений рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 02 серпня 2017 року №694, доручення голови обласної державної адміністрації від 22 вересня 2017 року №75 «Про розроблення проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2018 рік»

3.

Розробник Програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

фінансове управління, управління соціального захисту населення, відділи агропромислового розвитку, освіти, культури, національностей, релігій і туризму, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту, служба у справах дітей районної державної адміністрації, Бережанська центральна районна комунальна лікарня, комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», Бережанське об’єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області, Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління фіскальної служби у Тернопільській області, Відділ у Бережанському районі Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області, Бережанський районний центр зайнятості, виконавчі комітети сільських рад

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

7.

Термін реалізації Програми

2018 рік

7.1

Етапи виконання Програм (для довго-строкових програм)

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

районний та сільські бюджети

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

у межах бюджетних призначень державного та місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок розвитку місцевих бюджетів, коштів підприємств і орга-нізацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству

 

ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2018 рік (далі – Програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку провідних галузей господарства району, а також зовнішніх та внутрішніх чинників. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Бережанщини на 2018 рік, а також комплекс заходів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реформування реального сектору економіки та соціальної сфери, забезпечення макроекономічної стабільності, підтримку найуразливіших верств населення, недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, створення умов для економічного зростання та підвищення реальних доходів громадян.

Програму соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2018 рік (надалі – Програма) розроблено відділом економічного розвитку районної державної адміністрації разом з іншими управліннями, відділами районної державної адміністрації відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», а також з урахуванням положень наступних документів:

-   постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»;

-   постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року №558 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки»;

-   розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року №275-р «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік»;

-   Стратегія розвитку Тернопільської області на період до 2020 року, затверджена рішенням  сесії  Тернопільської обласної ради від 04 січня 2016 року № 28;

-   План заходів з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року затверджений рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 02 серпня 2017 року № 694;

-   доручення голови обласної державної адміністрації від 22 вересня 2017 року №75 «Про розроблення проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2018 рік».

При розрахунку основних показників соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік, формуванні пріоритетів розвитку та основних заходів, спрямованих на виконання Програми, враховано проекти та діючі регіональні цільові програми розвитку окремих галузей економіки і соціальної сфери.

Джерелами фінансування Програми є кошти Державного та місцевих бюджетів, кошти суб’єктів господарювання та фізичних осіб.

Програма розроблена з метою:

- консолідації та концентрації зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на питаннях мінімізації впливу негативних макроекономічних явищ на соціально-економічні процеси в районі;

- забезпечення стабілізації економічних процесів, мінімізації негативних соціальних явищ, зменшення рівня безробіття, поступового підвищення рівня економічної активності та створення умов для відновлення економічного зростання, збільшення заробітної плати в сфері промислового виробництва;

- розвитку малого підприємництва та залучення внутрішніх інвестицій в розвиток пріоритетних галузей економіки району;

- мінімізації непродуктивних бюджетних видатків, розвиток соціальної сфери та забезпечення зростання рівня заробітної плати працівників бюджетної сфери.

Головною метою Програми на 2018 рік є зростання добробуту населення району, зниження рівня безробіття, підвищення рівня якості життя через створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки району, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, сертифікації продукції для виходу на зовнішні ринки, скорочення непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в районі виробничих потужностях, розширення обсягів збуту продукції на внутрішньому ринку, зростання експорту, безумовного законодавства про працю, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації регіональних (комплексних) програм розвитку, впровадження активних форм стимулювання зайнятості.

Виконання зазначених завдань стане вагомим підґрунтям для впровадження реформ у різних сферах, що у свою чергу дасть можливість забезпечити збалансований розвиток району, збільшити реальні доходи населення та створити умови для посилення економічної активності.

 

І. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗА 2017 РІК

 

Стратегічна ціль 1: РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

ДОСТУПНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Одним із напрямків соціально – економічного розвитку району є зміцнення матеріально – технічної бази лікувально – профілактичних закладів, зменшення видатків на утримання шляхом впровадження енергозберігаючих технологій, проведення заходів щодо реформування системи медичного обслуговування у регіоні, в т.ч. запровадження нової моделі фінансування закладів охорони здоров'я первинного рівня через єдиного національного замовника медичних послуг, залучення коштів місцевого бюджету на управління та розвиток комунальних закладів, підвищення доступності і якості медичної допомоги населенню району, зниження захворюваності, інвалідизації та смертності населення від основних захворювань.

В 2017 році в основному забезпечено виконання Програми соціально – економічного та культурного розвитку галузі охорони здоров'я району.

У центральній районній комунальній лікарні придбано діагностичну апаратуру та медичне обладнання на загальну суму 735,03 тис.грн., в тому числі:

-   аналізатор гематологічний вартістю 191,0 тис.грн., стіл операційний вартістю 189,5 тис.грн. (кошти місцевого бюджету);

-   стерилізатор повітряний ГП-80 – 10,5 тис.грн. (позабюджетні кошти);

-   голкоспалювачі на загальну суму 11,22 тис.грн., лапараскопічна стійка вартістю 332,809 тис.грн, розмитнюється рентгенологічний комплекс «S – дуга» орієнтованою вартістю 350,0 тис.грн. (позабюджетні кошти).

По Комунальному закладу «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», з метою запровадження Єдиного інформаційного простору для збирання, обробки та прогнозування клінічних і фінансових  даних,  придбано  32  комп’ютери, загальною  вартістю  559,5 тис.грн., підключено їх до Інтернету та створено комп’ютерну мережу за кошти місцевих бюджетів (вартість робіт – 339,5 тис.грн.).

По центральній районній комунальній лікарні проведено капітальний ремонт теплотраси із повною заміною труб до корпусів дитячого та   поліклінічного відділів, проведено капітальний ремонт мережі освітлення в хірургічному та терапевтичному корпусах.

По Комунальному закладу «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», поряд із зміцненням матеріальної бази, проведено заходи по енергозбереженню:

- реалізовано спільний проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» мікропроекту громади «Енергозберігаючі заходи у Волощинській амбулаторії загальної практики – сімейної медицини». Проведено капітальний ремонт фасаду, утеплення даху, заміна віконних та дверних блоків, загальною вартістю 345,409тис.грн.;

- завершується реалізація проекту регіонального розвитку «Реконструкція будинку під фельдшерсько-акушерський пункт по вул.Личакова, 2А в с. Саранчуки Бережанського району Тернопільської області (реконструкція будинку під фельдшерсько-акушерський пункт із заміною покриття даху, утепленням стін, заміною вікон та встановленням котла на альтернативний вид палива)», загальною вартістю 1496,3 тис. грн.

Проведено поточні ремонти власними силами медичних працівників закладу та його структурних підрозділів:

-   ФП с. Біще – внутрішній ремонт на суму 2111,5 грн.;

-   ФАП с. Вербів – облаштовано доріжку і сходи на суму 4851,5 грн.;

-   ФП с. Волиця – внутрішній ремонт на суму 1403,2 грн.;

-   ФП с. Гутисько – ремонт фасаду на суму 310,0 грн.;

-   ФП с. Літятин – внутрішній ремонт кабінету прийому пацієнтів на суму 700,0 грн.;

-   ФП с. Жовнівка – внутрішній ремонт кабінету профілактичних оглядів на суму 900,0 грн.;

-   ФП с. Надорожнів – вхідні двері та заміна підлоги на суму 14 075,0 грн.;

-   ФП с. Рекшин – внутрішній ремонт на суму – 747,0 грн.;

-   ФАП с. Рогачин – внутрішній ремонт на суму 1169,0 грн.;

-   АЗП-СМ с. Стриганці – внутрішній ремонт на суму 1257,0 грн.

Забезпечено реалізацію районної цільової соціальної Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015 – 2018 роки в межах кошторисних призначень.

В Комунальному закладі «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» сформовано на 100% «Червоний реєстр пацієнтів», завершено процес створення «Електронного ключа» у кожного сімейного лікаря, забезпечено виконання програми «Доступні ліки» (станом на 15 жовтня 2017 року за цією програмою використано 551,396 тис.грн., або 54% від річного бюджету Програми).

З метою реформування вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги: відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року №204 «Про затвердження переліку і складу госпітальних округів Тернопільської області», створено Бережанський госпітальний округ.

З метою координації зусиль щодо забезпечення здоров’я громадян, розроблено проект комплексної районної програми «Здоров'я населення Бережанщини 2017 – 2021», яку затверджено на сесії районної ради 22 серпня 2017 року.

ДОСТУПНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОСВІТИ

Впродовж 2017 року в цілому відзначаються якісні показники, які формують позитивний імідж району, забезпечено функціонування мережі дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти.

Протягом 2017 року в галузі освіти районної державної адміністрації впроваджуються інвестиційні проекти.

Міністерством регіонального розвитку України в 2017 році за кошти Державного фонду регіонального   розвитку затверджено     «Енергоефективний проект розвитку: реконструкція системи опалення з встановленням     енергоефективних котлів на альтернативних видах палива та заміна покрівлі з утепленням фасаду Вербівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» на суму 2987,679 тис.грн., на умовах співфінансування з місцевого бюджету виділено 1280,435 тис.грн. Управлінню капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації делеговано функції замовника робіт по даному об’єкту. Проводяться роботи по перекритті даху (75 % робіт виконано), розпочато роботи по заміні   вікон.

За рахунок субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   виділено 1713 тис.грн. на три проекти:

         - «Енергоефективний проект розвитку: капітальний ремонт даху та утеплення горищного перекриття в Урманському НВК «ЗНЗ І-ІІ ступенів – ДНЗ». Завершуються роботи по перекритті даху і утепленні горищного перекриття (виконано 98% об’єму робіт);

- «Енергоефективний проект розвитку: реконструкція системи опалення та       теплотраси Жуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.Б.Лепкого». Оголошено відкриті торги. Готується документація на отримання дозволу на початок будівельних робіт;

       - «Енергоефективний проект розвитку: капітальний ремонт будівлі Лапшинської ЗОШ І-ІІ ступенів». Готується документація на отримання дозволу на початок будівельних робіт.

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКУ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 01 серпня 2017 року становила 20983 особи (все населення сільське). Упродовж січня–липня 2017 року чисельність населення зменшилася на 171 особу.

Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення.

Одним із основних завдань програми соціально-економічного розвитку району є дотримання державних гарантій у оплаті праці, зменшення її заборгованості, що свідчить про позитивну тенденцію   щодо збільшення рівня   оплати   праці.

Розмір середньомісячної заробітної плати, за статистичними даними, за ІІ квартал 2017 року, становить по району 5408 грн. у 1285 штатних працівників, це 98,3% до середнього рівня   по області.

Станом на 01 жовтня 2017 року створено по району та місту 633 нових робочих місця, що становить 97,4% до завдання на 2017 рік (650).

Станом на 01 жовтня 2017 року заборгованість з виплати заробітної плати у  економічно-активних підприємствах району зафіксована у ПАТ «2 ремонтний завод засобів зв’язку» - 364,3 тис.грн., Комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» - 390,7  тис.грн., Бережанська  центральна районна  комунальна  лікарня - 642,2 тис.грн.

З метою забезпечення своєчасності  виплати заробітної плати та недопущення виплати заробітної плати у розмірі, меншому за мінімальний, за січень-вересень 2017 року проведено 9 засідань районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких було заслухано 5 разів підприємства-боржники з виплати заробітної плати, 2 рази щодо боргів з обов’язкових платежів до державного і місцевого бюджетів, 3 рази по платежах до Пенсійного фонду України, 14 разів суб’єкти господарювання, де недотриманий мінімальний розмір виплати заробітної плати.

За звітний період 2017 року районною робочою групою з питань легалізації  виплати  заробітної  плати та зайнятості населення проведено 13 засідань, на які було запрошено та проведено співбесіди з 34 суб’єктами господарювання, обстежено 11 суб’єктів господарської діяльності. За результатами проведеної роботи укладено 15 трудових договорів.

Забезпечується гарантований соціальний захист тимчасово розселених громадян-вимушених  переселенців та учасників АТО.  Взято на  облік 21 внутрішньо-переміщену особу, зареєстровано 102 учасники АТО, з них 2 члени з сімей загиблих ветеранів війни (учасників АТО).

В Бережанському районі та місті налічується 14109 сімей, з них 8182 - отримують субсидії, що становить 58,0% домогосподарств району, з них 4179 сім’ї користуються житловими субсидіями у районі.

За січень - вересень 2017 року районною службою зайнятості зареєстровано 811 безробітних, що на 22 чол. менше, ніж за аналогічний період минулого року (833 чол.) Всього за цей період послугами скористалися 1428 безробітних.

Станом на 01 жовтня 2017 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 542 безробітних, що на 29 чол. менше, ніж на відповідну дату минулого року (571 чол.)

З них випускники:

-   професійно – технічних закладів освіти – 0 осіб;

-   вищих закладів освіти –26 осіб.

За освітою:

-   повна вища – 131 особа;

-   базова та неповна вища –157 осіб;

-   професійно – технічна – 222 особи;

-   повна загальна середня –32 осіб.

Жінки складають 54,4 % від загальної чисельності безробітних (295).

Молодь віком до 35 років - 37,0% (200).

Інваліди - 5,7% (31).

Вивільнені працівники, у зв’язку зі змінами в організації виробництва 3,3% (18 осіб). Особи, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню - 48,1 % (261 особа). Особи, що проживають у сільській місцевості - 43,1% (234 особи). Учасники АТО - 5,9% (32 особи).

Допомогу по безробіттю отримує 436 осіб, що складає 80,0% від загальної чисельності безробітних.

З метою підвищення рівня соціального захисту незайнятого населення на ринку праці, основна увага приділяється реалізації заходів активної політики зайнятості.

За звітний період за сприянням служби зайнятості працевлаштовано 703 незайнятих громадян, в тому числі 324 безробітних, з них одна особа шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для зайняття безробітними підприємницькою діяльністю, проходило професійне навчання 179 безробітних, у тимчасових роботах взяли участь 229 безробітних, на громадських роботах 17 безробітних. Протягом січня – вересня 2017 року від підприємств району до служби зайнятості надійшло 838 вакансій.

Актуальних вакансій станом на 01 жовтня 2017 року наявно 88. На одне вільне робоче місце в районі претендує 6 осіб.

Упродовж січня–липня 2017 року в цілому по району та м.Бережани 9162 домогосподарствам були призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 4088,4 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в липні 2017 року становив 143,7 грн.

У   січні - липні   2017   року   в  цілому  по  району  та м.Бережани 753 домогосподарствам призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 2198,8 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство в липні 2017 року становив 2726,5 грн.

У січні–липні 2017 року населенням району оплачено за житлово-комунальні  послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 4,6 млн.грн., що на 0,6% (на 26,6 тис.грн.) більше, ніж у січні - липні 2016 року.

 

ДОСТУПНІСТЬ ПОСЛУГ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

У 2017  році   існуюча мережа закладів культури    району  налічує 83 установи, а саме: 40 закладів клубного типу, 41 бібліотека, одна школа естетичного виховання, один музей.

У 2017 році здійснена передплата періодичних видань на суму 17648,00 гривень (районний бюджет).

На придбання книжкової продукції у 2017 році з районного бюджету кошти не виділялись.

За спецкошти централізованої бібліотечної системи у 2017 році придбано 267 примірників книг на суму 6013,00 гривень.

У 2017 році районний краєзнавчий музей відвідало 14385 осіб.

У поточному році покращено матеріально-технічну базу закладів культури району, проведено: 8 косметичних ремонтів, замінено 26 вікон на енергозберігаючі та 9 дверей. Орієнтовна вартість робіт складає 497,9 тис. грн., з них 318,4 тис.грн. у сільській місцевості.

У школі естетичного виховання дітей частково проведені косметичні ремонти класів.

Проведено частково заміну електричних лічильників у сільських бібліотеках і клубах на загальну суму 8,2 тис.грн.

Проведено роботи по чистці димоходів та завезено 19 тонн паливних брикетів.

Згідно результатів реалізації проектів соціально-економічного розвитку розпочато “Капітальний ремонт із заміною покрівлі даху з утепленням горищного перекриття та заміною вікон Тростянецького сільського клубу” на загальну суму 797,816 тис.грн. та “Капітальний   ремонт із заміною покрівлі даху, утеплення горищного перекриття, фасаду та заміна вікон і дверей Рибниківського сільського клубу” на загальну суму 791,287 тис.грн. За кошти Кур’янівської сільської ради (субвенція в сумі 7,2 тис.грн.) та Літятинської сільської ради ( субвенція в сумі 11,0 тис.грн.) закуплено театральні костюми. За кошти Мечищівської сільської ради (субвенція в сумі 3,0 тис.грн.) закуплено дашок над сходами сільського клубу.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, ПІДТРИМКА МОЛОДІ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ

В районі проводиться фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота, відповідно до програм «Розвиток футболу в Бережанському районі на          2015-2020 роки» та «Розвиток фізичної культури та спорту в Бережанському районі на 2015-2018 роки», як невід’ємна частина виховного процесу дітей, молоді та повноцінного життя дорослого населення району. Її основне призначення – зміцнення здоров’я, підвищення фізичних можливостей людини, забезпечення здорового способу життя.

З метою сприяння залученню учнівської молоді до занять фізичною культурою і спортом, покращенню роботи спортивних секцій у загальноосвітніх навчальних закладах протягом 2016-2017 навчального року проведено ХХІ Спортивні ігри учнівської молоді Бережанщини.

Спортивні ігри серед учнів загальноосвітніх шкіл ЗОШ І-ІІІ ступенів району проводились з 10 видів спорту та з 6-ти для учнів основної школи. У шкільних, районних та обласних змаганнях взяли участь понад 1442 школярі, що сприяло пожвавленню позакласної фізкультурно-оздоровчої роботи.

Кращих результатів у комплексному заліку досягли збірні команди Літятинського НВК - І місце в обласних спортивних змаганнях з настільного тенісу (вчитель фізичного виховання Літятинського НВК філії Потуторської ЗОШ І-ІІІ ступенів Наконечний Роман Олександрович), Мечищівської ЗОШ І-ІІІ ступенів - ІІІ місце в обласних спортивних змаганнях з баскетболу (вчитель фізичного виховання Мечищівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Дубіч Володимир Володимирович), Рекшинського НВК - ІІІ місце в обласних спортивних змаганнях з баскетболу та ІІІ місце в обласних спортивних змаганнях з легкої атлетики (вчитель фізичного виховання Рекшинського НВК Гиса Іван Миколайович), Жуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів - учень 10 класу - чемпіон в обласних спортивних змаганнях з легкої атлетики (вчитель фізичного виховання Жуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кучер Володимир Петрович), Потуторської ЗОШ І-ІІІ ступенів - І та ІІ місце у чемпіонаті України з волейболу (вчителі фізичного виховання Потуторської ЗОШ І-ІІІ ступенів Надаховська Віра Федорівна, Гусак Григорій Васильович). Окремі загальноосвітні навчальні заклади району не змогли представити команди для участі у районних та обласних змаганнях у зв’язку з малою кількістю учнів.

Проте, слід відмітити позитивну роботу Потуторської, Мечищівської, Жуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів щодо проведення фізкультурно-оздоровчого патріотичного фестивалю школярів України «Нащадки козацької слави», зокрема вчителів фізичної культури Гусака Г.В., Надаховської В.Ф., які гідно представили район на обласних змаганнях та вибороли 6 місце. Команда Рогатинської ЗОШ І-ІІІ ступенів взяла активну участь в обласній тереновій грі «Легенда УПА».

Важливу роль в успішній реалізації питань фізичного виховання відіграють педагогічні кадри. Зокрема продовжується активна робота у сфері фізичної культури Потуторської ЗОШ І-ІІІ ступенів (вчителі Надаховська В.Ф. та Гусак Г.В.), Рекшинського НВК (вчитель Гиса І.М.), Куропатницького НВК (вчитель Чорний І.С.), Мечищівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (вчитель Дубіч В.В.) та Жуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (вчитель Кучер В.П.). Досвід роботи даних вчителів занесений в картотеку передового педагогічного досвіду Бережанського району, зокрема як високий рівень теоретичної і методичної підготовки, особиста фізична підготовленість, педагогічний такт у спілкуванні, техніка пояснення та показу вправ, уміння бачити всіх учнів і здійснювати індивідуальний підхід до них, систематичний контроль за якістю виконання вправ.

У районі діє футбольне спортивне товариство «Колос», в якому також проводиться фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота відповідно до програми розвитку фізичної культури та спорту в Бережанському районі на 2015-2018 роки та програми розвитку футболу в Бережанському районі на 2015-2020 роки, згідно календарного плану проведення районних змагань, участі у обласних і Всеукраїнських заходах.

Сільські футбольні команди та футбольна команда «Бережани», створені громадською організацією «Бережанське фізкультурно-спортивне товариство «Колос», взяли участь у районних, зональних та обласних змаганнях з футболу та міні-футболу, а саме: у 2017 році в обласних змаганнях з міні-футболу; у травні 2017 року районна футбольна команда «Бережани» взяла участь у черговому матчі чемпіонату Тернопільської області з футболу (вища ліга), який проходив у м. Бережани. Господарі поля забивши два м’ячі в кожному з таймів святкували перемогу та одноособово очолили турнірну таблицю у вищій лізі.

Кожного року традиційно протягом 2015-2017 років проходить Кубок району та Супер кубок з футболу серед сільських футбольних команд району. До святкування Дня Незалежності України проходив фінал Кубка з футболу у Бережанському районі та районний турнір з міні-футболу.

У районі діє районна футбольна команда ветеранів, які в обласних змаганнях Кубок афганців здобули 2 місце у 2017 році. Змагання вже другий рік поспіль проходить у с.м.т. Коропець Монастириського району.

Кожного року здійснюється ремонт та благоустрій футбольних полів і майданчиків, прилеглих до території загальноосвітніх навчальних закладів та виконавчих комітетів сільських рад і, згідно фінансування, здійснюється забезпечення їх необхідним інвентарем та обладнанням.

Всі спортивні та футбольні події, а також результати проведення районних спортивних змагань та чемпіонатів по футболу висвітлюються у районній газеті «Бережанське віче» та на веб-сторінці Бережанської районної державної адміністрації.

На реалізацію програми розвитку футболу в районі з районного бюджету у 2015 році виділено - 118,1 тис. грн.; у 2016 році - 170 тис. грн. та у 2017 році - 166 тис. грн., зокрема на організацію та участь команд у районних, зональних, обласних та Всеукраїнських змаганнях з футболу та міні футболу, забезпечення необхідним інвентарем загальноосвітніх навчальних закладів району та ФК «Бережани».

У районі проводиться фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота серед населення (змаганнях з легкої атлетики, баскетболу, волейболу, пляжного волейболу, армспорту, шахів та перетягування канату).

Із 18 по 23 липня 2017 року було організовано військово-патріотичне таборування на горі Лисоня «До 100 - річчя боїв на Лисоні», де задіяно 270 молодих людей.

В рамках реалізації державної молодіжної політики у 2017 році відбулись:

- ХІІ   Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця» ( з 09 березня по 09 квітня 2017 року);

- 30 червня 2017 року в с. Мечищів відбулися урочистості з нагоди Дня молоді.

Впродовж 2017 року було проведено багато заходів для виявлення обдарованої та активної молоді і залучення її до суспільно-корисної діяльності. Учні шкіл Бережанського району взяли участь у шістнадцятому Кубку Бережанського району з українських інтелектуальних ігор „УНІКУМ” ім. Героя АТО Ореста Квача, який проводився з метою створення умов для забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, національного виховання, здобуття дітьми додаткових знань, умінь, навичок за інтересами, виховання всебічно розвиненої особистості, формування інтелектуальної еліти, створення системи пошуку, розвитку підтримки юних талантів і обдарувань, організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей.

У 2017 року відділом освіти районної державної адміністрації видано 12 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї та 6 посвідчень багатодітної сім’ї.

Відповідно до Районної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2017 року, затвердженої рішенням 7 сесії Бережанської районної ради від 30 березня 2016 року №78, на літніх канікулах 2017 року проводилося оздоровлення та відпочинок дітей. В першу чергу ставилось завдання забезпечити оздоровленням та відпочинком дітей пільгових категорій, а це: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти-переселенці, діти, батьки яких є учасниками АТО, діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних, олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань.

Станом на 01 жовтня 2017 року забезпечено оздоровленням та відпочинком 895 дітей (50,3 %), з яких оздоровленням – 33 дітей (1,9 %), відпочинком – 862 дітей (48,4 %). З місцевого бюджету для фінансового забезпечення оздоровчої кампанії було виділено - 139,5 тис. грн. За ці кошти 38 дітей пільгових категорій оздоровились в ОК «Збруч» смт. Скала-Подільська Борщівського району та дитячому оздоровчому комплексі «Наталія» Рахівського району Закарпатської області.

Протягом року за рахунок коштів державного бюджету 33 дітей направлялися на оздоровлення в державне підприємство «Український дитячий центр «Молода гвардія» (м. Одеса), державне підприємство «Міжнародний дитячий центр Артек» (м. Київ), в межах Тернопільської області - дочірнє підприємство-оздоровчий комплекс «Лісовий» с. Скоморохи Бучацького району, дитячий стаціонарний оздоровчий заклад «Лісова пісня» м. Борщів, дитячий оздоровчий комплекс «Збруч» м. Скала-Подільська Борщівського району та дитячий стаціонарний оздоровчий заклад «Ромашка» с. Нирків.

Протягом літнього періоду при загальноосвітніх навчальних закладах району функціонували 22 пришкільні мовні табори, де відпочивало 510 дітей району. При греко-католицьких церквах організовано відпочинок для 352 дітей.

В період з 18 по 23 липня 2017 року організовано на хуторі Соколиця біля с.Саранчуки районний вишкільно-оздоровий табір ім. І. Гавдиди «Лисоня», де відпочивало 34 дитини.

Таким чином, діти та молодь району, відповідно до розподілу путівок, направлялися на оздоровлення до обласних стаціонарних та державних закладів оздоровлення та відпочинку, у яких було створено належні умови для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, організації якісного медичного обслуговування і харчування, збереження життя та здоров’я дітей.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

В напрямку покращення експлуатаційних якостей будівель та споруд, які перебувають у комунальній власності громад району, у 2017 році профінансовано та проведено ряд заходів щодо зменшення енерговитрат на опалення, відновлення дахового покриття, здійснення повної санації приміщень. За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та коштів на соціально-культурний розвиток регіонів роботи проводилися із реалізації проектів в усіх галузях, а саме:

-   «Енергоефективний проект розвитку: реконструкція системи опалення з встановленням твердопаливного котла на альтернативні види палива, реконструкція покрівлі з утепленням горищного перекриття та фасаду у відділені стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання села Саранчуки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанського району Тернопільської області»;

-   «Енергоефективний проект розвитку: реконструкція системи опалення з встановленням енергоефективних котлів на альтернативних видах палива та заміна покрівлі з утепленням фасаду Вербівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад» Бережанської районної ради Тернопільської області по вул.Мазепи, 40 в селі Вербів Бережанського району»;

-   «Енергоефективний проект розвитку: реконструкція системи опалення та теплотраси Жуківської ЗОШ   І-ІІІ ступенів   ім. Б.Лепкого Бережанської районної ради по вул. Б.Лепкого, 40 в селі Жуків Бережанського району Тернопільської області»;

-   «Енергоефективний проект розвитку: капітальний ремонт будівлі (заміна покриття даху, утеплення фасадів із заміною вікон та будівництвом теплогенераторної) Лапшинської ЗОШ І-ІІ ступенів Бережанської   районної   ради   по вул. Сонячна, 8 в селі Лапшин Бережанського району»;

-   «Енергоефективний проект розвитку: капітальний ремонт із заміною покрівлі даху з утепленням горищного перекриття, фасаду та заміна вікон Рибниківського сільського клубу по вул. Центральна, 1а в с.Рибники Бережанського району Тернопільської області»;

-   «Енергоефективний проект розвитку: реконструкція будинку під фельдшерсько-акушерський пункт із заміною покриття даху, утепленням стін, заміною вікон та встановленням котла на альтернативний вид палива по вул.Личакова,2а в с. Саранчуки Бережанського району Тернопільської області»;

-   «Енергоефективний проект розвитку: капітальний ремонт із заміною покрівлі даху з утепленням горищного перекриття та заміною вікон Тростянецького сільського клубу по вул. Шевченка, 67 в с. Тростянець Бережанського району Тернопільської області»;

-   «Енергоефективний проект розвитку: капітальний ремонт даху та утеплення горищного перекриття в Урманському НВК «ЗНЗ І-ІІ ступенів – ДНЗ» в с.Урмань Бережанського району Тернопільської області»;

-   «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Волощина Божиківської сільської ради Бережанського району Тернопільської області»;

-   «Капітальний ремонт Саранчуківського НВК «ЗНЗ I-IIIст.-ДНЗ» Бережанської районної ради Тернопільської області, Тернопільська область, Бережанський район, с.Саранчуки, вул.Личакова, 2»;

-   «Капітальний ремонт Волощинської ЗОШ I ступеня, Тернопільська область, Бережанський район, с.Волощина, вул.Горішня, 5»;

-   «Реконструкція корпусу № 3 Котівської ЗОШI-II ступенів Бережанського району»;

-   «Облаштування системи водовідведення з частини с. Рибники Бережанського району Тернопільської області».

Загальна кошторисна вартість реалізовуваних проектів становить 15486,81тис.грн., залишкова вартість - 15392,809тис.грн., профінансовано із державного бюджету у 2017 році – 7461,740тис.грн. із запланованих 12017,172тис.грн.

З метою економії енергетичних ресурсів та бюджетних коштів в районі проведена значна робота щодо підготовки соціально-важливих проектів для реалізації в бюджетних установах району. З числа поданих проектів у 2017 році заплановано реалізувати 9 проектів,  які  частково профінансовані та ще 8 проектів перебувають в стадії пошуку фінансування за рахунок грантових коштів або коштів державного бюджету на соціально-економічний розвиток територій. На 2018 рік підготовлено та подано на розгляд державного фонду регіонального розвитку 11 проектів. Ще 7 проектів планується реалізувати за рахунок не бюджетного та бюджетного фінансування з інших джерел. Загальна кошторисна вартість запропонованих проектів становить 49408,76тис.грн., з яких за рахунок співфінансування із районного бюджету планується виділити 8494,08тис.грн.

Загалом у 2017 році підготовлено:

- 6 проектів, які подано на розгляд конкурсної комісії обласної державної адміністрації та Мінрегіонбуд на фінансування за рахунок секторальної підтримки Європейського союзу. Загальна кошторисна вартість проектів становить 14765,2тис.грн., з яких у вигляді оплати за виготовлену проектно-кошторисну документації вже проплачено 141,064тис.грн., залишкова вартість для фінансування становить 14624,1335тис.грн. (напрямки реалізації – ремонт комунальних доріг, влаштування централізованого водопостачання, реконструкція систем зовнішнього освітлення та влаштування енергоощадного освітлення в освітніх установах району);

- 11 проектів, які подано на розгляд конкурсної комісії обласної державної адміністрації на фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку на 2018 рік. Загальна кошторисна вартість проектів становить 18267,875тис.грн., з яких у вигляді оплати за виготовлену проектно-кошторисну документацію вже проплачено 293,715тис.грн., залишкова вартість для фінансування становить 17974,16тис.грн., з яких очікується профінансувати за рахунок державного бюджету – 14379,328тис.грн. та за рахунок місцевого бюджету – 3594,832тис.грн.;

- 7 проектів, які претендуватимуть на фінансування у 2018 році за рахунок фонду соціально-економічного розвитку. Загальна кошторисна вартість проектів становить 22369,748тис.грн., з яких у вигляді оплати за виготовлену проектно-кошторисну документацію вже проплачено 79,709тис.грн., залишкова вартість для фінансування становить 22290,0312тис.грн., з яких очікується профінансувати за рахунок державного бюджету – 17832,031тис.грн. та за рахунок місцевого бюджету – 4458,008тис.грн.

Реалізація пріоритетних напрямків, які здійснює районна державна адміністрація, надає можливість суттєво економити кошти районного бюджету та спрямовувати їх на забезпечення видатків на заробітну плату та на подальшу реконструкцію будівельного фонду з метою забезпечення повної санації приміщень бюджетних установ, таким чином спрямовуючи капіталовкладення, в якості внутрішніх інвестицій, в розвиток суміжних (будівельної, енергетичної та лісової) галузей, що сприятиме оздоровленню фінансового стану у ДП «Бережанирайагроліс», залучення внутрішніх інвестицій, створенню додаткових робочих місць, переорієнтацію фінансових потоків на рівень району, які в попередні періоди спрямовувались на оплату природного газу.

РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Сучасний стан водних об’єктів Бережанського району характеризується антропогенним тиском суб’єктів господарювання. Кожен рік до водойм району потрапляє близько 5тис.куб.метрів неочищених зворотніх вод, основними забруднювачами є підприємства, як промислові так і переробні. Причиною забруднення вод є незадовільна робота очисних споруд, застарілість обладнання, несвоєчасне проведення ремонту, відсутність коштів для здійснення реконструкції.

За останні два роки скид забруднених вод стабілізувався на рівні 5100-5200 тис. куб.метрів.

Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря в 2017 році становить15,2 тис.тонн, та зросте у зв’язку із переведенням на більш екологічно небезпечні види палива технологічного циклу на ТзОВ «Підвисоцький завод буд­матеріалів», де відбулася заміна природного газу на кам’яне вугілля низьких сортів. Не менш гострою проблемою залишається проблема утилізації твердих побутових відходів в районі, для видалення яких існує 78 сміттєзвалищ. Однак не запроваджено цикл вторинної переробки твердих побутових відходів.

На території району є 36 ставків, загальною площею 605,39га, з них використовується згідно договорів оренди та на праві постійного користування 18 ставків, площею 255,65га. Також на теритоії району є 48 кар’єрів, площею 101,32га, з яких 8 кар’єрів використовується згідно договорів оренди, площею 32,16га.

У природно - заповідний фонд району входить 49 об’єктів, загальною площею 3384,311га, з яких чотири об’єкти загально державного значення площею 122,2га та 45 об’єктів місцевого значення, площею 3262,11га. 

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

На території Бережанського району Тернопільської області розташовано 6 потенційно небезпечних об’єктів, які несуть загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю району. Внаслідок високого рівня зношення технологічного обладнання більшості підприємств складається тенденція до виникнення надзвичайних ситуацій.

З метою запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і їх наслідків виділено за рахунок резервного фонду районного бюджету, для поповнення матеріального резерву району пально-мастильними матеріалами, кошти в сумі:

- 11500 гривень для придбання бензину автомобільного марки А-92 в кількості 500 літрів;

- 32100 гривень для придбання дизпалива в кількості 1500 літрів;

- 22400 гривень   для   придбання   бензину автомобільного марки А-92 в кількості 1000 літрів.

З метою попередження пожеж в екосистемах, патрулювання за дотриманням вимог пожежної безпеки на території Бережанського району передати з матеріального резерву районної державної адміністрації Державній пожежно-рятувальній частині №7 Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області пально-мастильні матеріали: бензин марки А-92 в кількості  1000 літрів.

З метою забезпечення безперебійного руху транспорту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на дорозі «Бережани-Вільховець» передано з матеріального резерву районної державної адміністрації філії «Бережанський райавтодор» пально-мастильні матеріали, а саме дизпаливо в кількості 200 літрів.

З метою часткового покриття витрат по відновленню будівель пошкоджених пожежами в с.Куропатники виділено з резервного фонду районного бюджету громадянам району кошти в сумі 20,0тис.грн.

З метою координації зусиль при виникненні реальних загроз техногенного чи природного характеру проведено командно-штабне навчання з органами управління Бережанської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Тернопільської області 26-28 квітня 2017 року.

Стратегічна ціль 2:

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

В районі зареєстровано 29 малих та 2 середніх підприємств. Кількість діючих підприємств малого та середнього підприємництва на 10,0 тис.чол. населення складає 14/1 одиниці.

Надходження до бюджетів всіх рівнів від діяльності малого підприємництва за 9 місяців 2017 року становить 26408,83 тис.грн., від діяльності середнього бізнесу становить 18969,9 тис.грн.

Протягом січня-вересня 2017 року реєстраційними службами в районі ( в тому числі м. Бережани) зареєстровано: 123 фізичні особи - підприємці, знято з реєстрації - 185. Зареєстровано юридичних осіб - 8. За січень - вересень 2017 року відділом з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації надано суб’єктам звернень 5648 адміністративних послуг та 152 консультації, в тому числі 3622 послуги в частині землевпорядкуваня на території Бережанського району, 36 послуг Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області. Надано суб’єктам звернень районною державною адміністрацією 1886 послуг. Адміністративні послуги надані у встановлені законодавством терміни.

У відділі з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації можна отримати 118 адміністративних послуг, в тому числі 14 адміністративних послуг в електронному вигляді.

В районі працює 269 підприємств торгівлі, 30 закладів ресторанного господарства, функціонує 3 ринки з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, де є в наявності 1080 торгових місць.

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва складає 63,7%, з них: продовольчих товарів – 96,3%, непродовольчих товарів – 49,1%.

В районі надаються такі види побутових послуг, як перукарські, ремонт взуття і виробів із шкіри, ремонт побутової техніки, ремонт радіоапаратури, ремонт швейних виробів, індивідуальне пошиття, ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів, ремонт та будівництво житла, фотопослуги, ритуальні послуги, ремонт годинників, ремонт та виготовлення меблів, ремонт ювелірних виробів, виготовлення теслярських та столярних виробів та надаються послуги лазень та саун. Дані види послуг надають 65 суб’єктів підприємницької діяльності.

ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ, ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ

Питання забезпечення надання соціальних та освітніх послуг, медичної допомоги, допомоги у відновленні документів, реєстрації місця проживання або перебування, сприяння працевлаштуванню бездомним особам, особам звільненим з місць позбавлення волі реалізовується в контексті загальнодержавних соціальних функцій органів влади. У 2017 році проводилась робота щодо сприяння соціалізації громадян, що змінили місце проживання у східних регіонах держави для проживання на території району.

Захист економічної конкуренції та розвиток добросовісної конкуренції, зменшення адміністративного впливу на ринкові процеси, оптимізація державного втручання у фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання здійснювався в рамках надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності щодо реєстрації юридичних відносин з державою, надання сприяння у розвитку власного бізнесу, оформлення дозвільних документів тощо.

З метою організації методичного супроводу та налагодження діяльності новостворених суб’єктів підприємницької діяльності у відділі економічного розвитку районної державної адміністрації передбачається утворення центру підтримки підприємництва, зокрема прийнято розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 січня 2017 року №4-од «Про проект районної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 роки» та затверджено рішенням сесії Бережанської районної ради від 23 лютого 2017 року №194 «Про районну програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 роки».

Створення ефективного механізму державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій передбачає здійснення моніторингу суб’єктів діяльності, які здійснюють господарську діяльність на території району. За 2017 рік в переліку суб’єктів природних монополій не відбулося змін, а послуги надаються у відповідності із договірними відносинами між надавачами та постачальниками. Звернень, скарг та спірних ситуацій, у вирішенні яких брали участь органи влади району в даному напрямку впродовж 2017 року не зафіксовано.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Станом на 01жовтня 2017 року оплата за спожиті енергоносії становить: за електричну енергію – 100,1%, бюджет – 107,1% в т.ч.: державний – 106,1%, обласний – 100,6%, місцевий – 109,6%, населення – 97,7%; за природний газ – 146,5%; бюджет – 89,8%, населення – 85,3%; за теплову енергію бюджет – 89,8%.

У відповідності з факсограмою Міністерства енергетики та вугі­ль­ної промисловості України, на виконання листів обласної державної адміністрації щомісячно встановлюються граничні рівні (ліміти) електроспоживання для Бережанського району та районною державною адміністрацією доводяться до відома Бережанського району електромереж.

Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 12 жовтня 2017 року №381-од «Про початок опалювального сезону на 2017/2018 роки для всіх споживачів району» розпочато своєчасно опалювальний сезон для бюджетних організацій, інших споживачів та населення району, які мають встановлене індивідуальне газове опалення чи користуються послугами Бережанського теплового району комунального підприємства теплових мереж Тернопільської обласної ради «Тернопільтеплокомуненерго» з 12 жовтня 2017 року. Функціонування теплових господарств здійснюється в повній мірі без надзвичайних ситуацій.

Забезпечено переведення бюджетних установ району на альтернативне паливо тим самим суттєво збільшено заготівлю твердого палива для бюджетних установ району, що сприятиме оздоровленню фінансового стану у ДП «Бережанирайагроліс», залучення внутрішніх інвестицій, створенню додаткових робочих місць, переорієнтацію фінансових потоків на рівень району, які в попередні періоди спрямовувались на оплату природного газу. Загальні обсяги залучення твердого палива в осінньо-зимовому періоді очікуються в обсягах 1500м.куб. дров’яної продукції.

ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЯ

Район має значні рекреаційні ресурси, основу яких становлять:

-   кліматичні ландшафтні умови;

-   водні об'єкти;

-   джерела мінеральних вод;

-   історико-культурні об'єкти.

Такий стан справ сприяє розвитку туризму різного напрямку та потребує значних інвестиційних капіталовкладень в інфраструктуру туризму.

Відділом культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації розроблено план першочергових заходів в галузі туризму. Створено інформаційний банк даних туристичної галузі району, зокрема, екскурсійно-туристичні маршрути (Державний історико-архітектурний заповідник, краєзнавчий музей, музей книги, музей Б.Лепкого), сільський (зелений) туризм, молодіжний, дитячий, зовнішній, внутрішній.

З метою інформування населення та висвітлення своєї діяльності створено сторінки відділу культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, краєзнавчого музею, Жуківської музичної школи, централізованої бібліотечної системи та районного будинку культури у соціальній мережі Facebook.

В Бережанському районі на державному обліку перебувають 76 пам’яток архітектури, з них: національного значення – 13, місцевого значення – 63.

Взято на облік 60 пам’яток археології, 58 пам’яток історії, 15 пам’яток монументального мистецтва, 31 пам’яток архітектури та містобудування. З них 19 - занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, як пам’ятки місцевого, значення та паспортизовані ще 13 об’єктів культурної спадщини. 51 об’єкт культурної спадщини мають статус нововиявлених.

Пам’ятки архітектури Бережанського району використовуються релігійними громадами для культових потреб, зокрема: 4 пам’ятки національного значення і 32 - місцевого значення.

Релігійна ситуація в районі є стабільною. Відсутні чинники щодо негативного впливу на неї. Релігійна мережа району нараховує 86 релігійних громад, 7 конфесій, напрямків та течій, віруючі яких зареєстрували статути своїх релігійних організацій у встановленому законодавством порядку.

Найчисельніша із них – УГКЦ, яка нараховує 46 релігійних організацій (53,5 % від усієї релігійної мережі району); УАПЦ – 14 (16,3%); УПЦ КП – 13 (15,1%); УПЦ - 2 (2,3%), християни Віри Євангельської (п’ятидесятники) – 5 (5,8 %); Римсько-Католицька Церква – 3 (3,5%); інші (до яких відносяться релігійні громади харизматичного, іудейського та незалежного протестантського напрямків) складають 3 релігійних організації, або 3,5%.

В даний час на території району функціонує 67 культових споруд. 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

На території району здійснюють виробничу діяльність 4 промислових підприємства, якими виробляється:

-   ТОВ «Крона» - консерви плодоовочеві;

-   ПП «Агроспецгосп» - консерви плодоовочеві, соки;

-   ТзОВ «Підвисоцький завод будматеріалів» - вапно та вапняк;

-   ТОВ «Потуторський деревообробний завод» - пиломатеріали, паркет штучний.

До підприємств продовольчого сектору району відносяться ТОВ «Крона», ПП «Агроспецгосп», а до підприємств непродовольчого сектору району слід віднести ТзОВ «Підвисоцький завод будматеріалів», ТОВ «Потуторський деревообробний завод». Внаслідок зміни місця подачі статистичної звітності ПП «Агроспецгосп», дане підприємство, в майбутньому, не буде включатися в статистичні дані щодо обсягів виробництва та реалізації продукції, що враховуватимуться за Бережанським районом.

За січень-вересень 2017 року промисловими підприємствами району вироблено товарної продукції (в діючих цінах) на суму 36394,9 тис.грн., що складає 92,3% до відповідного періоду 2016 року.

Допустили спад виробництва продукції підприємства непродовольчого сектору економіки, а саме: ТзОВ «Підвисоцький завод буд­матеріалів» на 4159,7тис.грн. (86,2% до 2016 року, однак за III квартал підприємство працювало випереджаючими темпами) та ТОВ «Потуторський деревообробний завод» на 1035,7тис.грн. (47,9% до 2016 року, підприємство продовжує динаміку спаду у порівнянні із результатами за перше півріччя).

За січень-вересень 2017 року підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 39650,7 тис. грн., що складає 127,3% до відповідного періоду 2016 року та 124,8% до завдання програми.

Зростання обсягів реалізації відбулося у ТОВ «Крона» на 5103,0тис.грн, або 313,3% до відповідного періоду 2016 року та у ТОВ «Підвисоцький завод будівельних матеріалів» на 3616,2тис.грн., або 113,6% до відповідного періоду 2016 року. Допустив спад виробництва продукції ТОВ «Потуторський деревообробний завод» на 213,9тис.грн., або 90,09% до 2016 року.

Негативними чинниками, які стримують сталий розвиток промислового сектору району, суттєво знижують конкурентоспроможність продукції та погіршують загальний фінансовий результат діяльності суб’єктів господарювання є:

-   невирішеність питання відвантаження товарної продукції залізничним транспортом через відсутність якісного маневрового складу та вантажних вагонів для збуту продукції на ТзОВ «Підвисоцький завод будматеріалів»;

-   низька маркетингова активність та відсутність ринків збуту паркетної продукції для ТОВ «Потуторський деревообробний завод»;

- високий ступінь зносу основних фондів;

- низька інноваційна активність підприємств щодо оновлення основних фондів та впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій з метою зниження собівартості та зростання конкурентоспроможності продукції;

- задовільна маркетингова діяльність та низькі темпи розвитку виробничих потужностей, освоєння нових видів продукції, відповідно до запитів ринку.

БУДІВНИЦТВО

Станом на 01 жовтня 2017 року в районі зареєстровано 4 будівельні організації, які можуть виконувати будівельні роботи – державна організація «Бережанське міжрайонне управління водного господарства», МПП «Ключ», ПП «Новий крок», ТТБІ с.Тростянець.

За статистичними даними у січні – вересні 2017 року будівельні роботи виконували 3 будівельні підприємства району: державна організація «Бережанське міжрайонне управління водного господарства», ПП «Новий крок» та МПП «Ключ». Фактично всі будівельні роботи виконувалися в сільській місцевості, однак суб’єкти виконання робіт зареєстровані на території міста Бережани.

Виконано будівельних робіт на суму 4200тис.грн., або 70,15% у порівнянні із аналогічним періодом 2016 року.

Будівельними підприємствами району освоєно коштів:

-   державна організація «Бережанське міжрайонне управління водного господарства» - 1063 тис.грн.;

-   ПП «Новий крок» - 2447 тис. грн.;

-   МПП «Ключ» - 690 тис.грн.

У першому півріччі 2017 року введено в експлуатацію 208,0кв.м житла, що становить 462,2% у порівнянні із 2016 роком (45 кв.м - у 2016 р.)

Причиною низького росту обсягів капітального будівництва є значне скорочення фінансування перехідних об’єктів, та практично відсутність коштів на нові. Це стосується, як державних так і комерційних об’єктів. Зменшення фінансування державних та комерційних об’єктів зі сторони держави, значне подорожчання кредитних ресурсів, зменшення попиту на житло – головні фактори, які впливають на галузь.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА СПІВПРАЦЯ

Район презентував власний потенціал на Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина Invest-2017», який відбувся 24-26 травня 2017 року в м.Тернополі. В презентаційних матеріалах висвітлено ряд площадок із повною інфраструктурою, території для влаштування індустріальних парків, площі для вирощування енергетичної верби, а також пропозиції реалізації проектів:

-   будівництво вітро-, геліо- електростанцій на території Бережанського району;

-   створення дорожнього підприємства, що проводитиме ремонт місцевих доріг та буде підконтрольне місцевій громаді Бережанського району. Це буде альтернатива державним установам, що не забезпечують якісного та ефективного ремонту доріг.

Підготовлено інвестиційні пропозиції потенційним інвесторам, які можуть зацікавитись наявним інвестиційним потенціалом району, оформлено інвестиційний паспорт, а саме:

-   підготовлено зведений реєстр потенційно придатних земельних ділянок в кількості 25 об’єктів для розміщення вітро- та геліо- електростанцій із зазначенням площі, прив’язки до ліній електропередавання та транспортних магістралей;

-   підготовлено повний пакет документації (паспорти, хімічні та бактеріологічні аналізи) наявних свердловин питної низько мінералізованої та лікувальної сірководневої води, розміщених на території міста та району. Документи подано потенційним інвесторам.

За результати форуму заключено меморандуми із потенційними інвесторами про співпрацю в напрямку реалізації проектів в галузі відновлювальної енергетики. Взято в розробку 4 земельні ділянки для детальнішого вивчення та формування техніко-економічного обґрунтування спорудження потужностей із виробництва електроенергії.

На даний час ведеться будівництво вітроелектростанції на території Курянівської сільської ради, завезено 3 вітрогенератори, ведуться роботи із їх монтажу, взято дозвіл та буде розпочато будівництво ПС-35/10кВ «Куряни» ТОВ  «Біоенергопродукт»  (вулиця  Бережанська,57, с.Куряни, Бережанський р-н, Тернопільська обл.), підрядником будівельних робіт виступатиме ТзОВ «Енерго-Буд-Монтаж» (вул. Гарматія, 9, м. Львів,). Таким чином реалізовуються перспективи району в напрямку залучення інвестицій в енергетичну галузь.

За січень-червень 2017 року іноземними інвесторами в економіку району   прямі іноземні інвестиції не вкладалися. Обсяг внесених з початку інвестування в економіку району прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 01 липня 2017 року становив 12,5 тис.дол.США, що на 5,0% більше обсягів інвестицій на початок 2017 року, та в розрахунку на одну особу склав 0,6 дол. (по області – 40,5 дол.). Інвестиції надходили з США, Кіпру, Швейцарії, Іспанії, Литви, Греції.

У січні - червні 2017 року підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5,441 млн.грн. капітальних інвестицій, що становить 0,2% до загальнообласного обсягу. Обсяг капітальних інвестицій в розрахунку на одну особу склав 253,7 грн.

НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Між Бережанською районною державною адміністрацією, Бережанською   районною   радою   та   представництвом ПРООН в Україні 02 грудня 2014 року підписано тристоронню угоду про партнерство в рамках спільного проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” III фаза (далі-Проект).

Протягом 2017 року в рамках Проекту впроваджено мікропроект «Економічний розвиток СОК «Кринички» шляхом придбання сільськогосподарської техніки та обладнання для виготовлення кормів. Сума інвестицій становить - 168,630 тис.грн.

У межах Мікропроекту «Енергозберігаючі заходи у Волощинській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Капітальний ремонт фасаду, утеплення даху, заміна віконних та дверних блоків» укладено трьохсторонній договір на виконання ремонтних робіт в сумі 214 063 грн., з яких 10056 грн. - кошти ГО, 134 600 грн. – кошти ПРООН ( разом 144 656 грн.,) та 69407 грн. – кошти бюджету.

Відділом економічного розвитку районної державної адміністрації спільно із Польською стороною подано грантові пропозиції:

-    «Поліпшення зв'язку, вдосконалення транспортних послуг та розвиток туристичних послуг за рахунок модернізації існуючої інфраструктури по обидва боки кордону», Mazowieckie voivodeship (Ostrołęcko- siedlecki subregion), сума гранту - 2 467 363,00 євро, з яких 350 тис.євро для потреб бенефіціара1 – громади Бережанського району для налагодження ремонту доріг місцевого значення;

-   «Розвиток підрозділів пожежогасіння та надзвичайних ситуацій в рамках безпеки з метою захисту життя і здоров'я людей, а також запобігання стихійним лихам у рамках транскордону», Mazowieckie voivodeship (Ostrołęcko- siedlecki subregion). Завдяки партнерству реалізація проекту буде міцною основою для подальшого постійного співробітництва шляхом обміну загальним досвідом шляхом організації спільних навчань і тренувань, що стосуються захисту життя, здоров'я, захисту майна від пожеж, стихійних лих та екологічних загроз. Реалізований проект спрямований на підтримку і сприяння пожежному співробітництву з обох країн. 

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

За січень-грудень 2017 року філією «Бережанський райавтодор» проведено комплекс робіт із покращення експлуатаційного стану доріг на загальну суму 5208,7тис.грн., в т.ч.:

-   зимове утримання автомо­більних доріг – 1031,4тис.грн.;

а/д Стрий-Тернопіль – 268,8тис.грн;

а/д Бережани-Підгайці – 267,2тис.грн;

а/д Бережани-Нараїв – 62,5тис.грн;

а/д місцеві – 420,4тис.грн.

-   експлуатаційне утримання автомобільних доріг – 3736,9тис.грн,

в т.ч. а/д Стрий-Тернопіль – 1912,0тис.грн;

- ямковий ремонт – 4496,8м2;

- прибирання автопавільйонів – 19шт.;

- прибирання сміття – 111,0м3;

- встановлення дорожніх знаків – 21 шт.;

- скошування трави вручну – 2637м2;

- прибирання автопавільйонів – 80 м2;

а/д Бережани-Підгайці – 849,5тис.грн.;

- ямковий ремонт – 558,3м2;

- прибирання автопавільйонів – 19шт.;

- побілка зупинок – 4 шт.;

- скошування трави вручну – 359м2;

- скошування трави механізовано – 90км;

- натягування троса – 570,75м;

- виготовлення хмизових снігозахисних щитів – 118шт.;

- встановлення кілків – 236 шт.;

- встановлення дорожніх знаків – 11 шт.;

а/д районні – 975,4тис.грн.;

- ямковий ремонт – 690,17м2;

- збирання поламаних гілок – 580м2;

- очищення проїжджої частини від грунту – 502,2м/п;

- встановлення дорожніх знаків – 6 шт.;

- навантаження сипких матеріалів – 112,5 м3;

- планування узбіч – 12,1 км;

додаткові роботи – 440,4тис.грн.:

- ремонт вулиці в с.Літятин – 40,8тис.грн.;

- ремонт вулиці Львівська в м.Бережани - 199,7 тис.грн.;

- ремонт вулиці Шевченка в м.Бережани – 199,9 тис.грн.

На дорогах району забезпечено вирубку насаджень, що знаходяться ближче нормативної відстані від краю проїжджої частини, що обмежують видимість дорожніх знаків та оглядовість дороги на перехрестях, зонах обмеженої видимості.

Транспортна мережа району включає 228,6 км експлуатаційної довжини автомобільних доріг державного значення з твердим покриттям, 176,6 км комунальних доріг з твердим покриттям та 29 км залізничних колій.

Регулярні приміські  пасажирські перевезення в районі  здійснює  1 юридична особа – ТДВ «Бережаниавтотранс».

Маршрутна мережа району складається з 28 маршрутів, в тому числі: 2 - міських, 18 – приміських, 13 міжміських та внутрішньообласних маршрутів, на яких працює 33 автобуси. У 2017 році проведено конкурс на право здійснювати перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху та укладено договори на право перевезення пасажирів на 13 автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху на 5 років із ТДВ «Бережаниавтотранс».

Автотранспортом фізичних осіб-підприємців у січні–серпні 2017року виконано вантажооборот у обсязі 192,3 тис.ткм та перевезено 0,9 тис.тонн вантажів, що відповідно становить 33,0% та 85,4% від обсягу січня–серпня 2016 року.

Пасажирським транспортом фізичних осіб-підприємців у січні – серпні 2017 року виконано пасажирооборот у обсязі 2832,1 тис.пас.км та перевезено 58,4 тис. пасажирів, що відповідно на 9,5% та 2,7% менше, ніж у січні–серпні 2016 року.

Підприємствами автомобільного транспорту  за січень-вересень 2017 року перевезено 1422тис.пасажирів (100% до січня-вересня 2016 року).

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Районний бюджет по власних доходах загального фонду за 9 місяців 2017 року виконано на 121,3%, при плані 8618,6 тис.грн. одержано 10450,8 тис.грн. Порівняно з минулим роком власні доходи зросли на 3304,6 тис. грн. або на 146,2%.

Зокрема по податку з доходів фізичних осіб виконання склало 123,1 %, при плані 8252,8 тис. грн., фактично одержано 10159,0 тис. грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року податок з доходів фізичних осіб збільшився на 3662,5 тис.грн. або на 56,4%.

По неподаткових надходженнях фактично одержано 291,8 тис.грн. при плані 365,8 тис.грн., виконання склало 79,8%, в порівнянні з минулим роком неподаткові надходження зменшились на 356,9 тис.грн.

Дотацій з державного бюджету одержано 17189,6 тис.грн. або 100,0%. Порівняно з минулим роком дотації збільшились на 10234,5 тис.грн.

Субвенцій з державного бюджету одержано 211912,6 тис.грн. при плані 217121,6 тис.грн. або 97,6%. Порівняно з минулим роком субвенції зросли на  59119,2 тис.грн.

В цілому районний бюджет за 9 місяців 2017 року виконано в сумі 239553,0 тис.грн. при плані 242929,8 тис.грн., виконання склало 98,6%.

Видатки загального фонду районного бюджету склали 233305,0 тис.грн.

На утримання установ спрямовано:

-   освіти – 41951,9 тис.грн;

-   охорони здоров’я – 28655,2 тис.грн.;

-   культури та мистецтва – 5486,2 тис.грн.;

-   державного управління – 1061,2 тис.грн.;

-   фінансову підтримку засобів масової інформації – 117,3 тис.грн.

Крім того спрямовано на:

-   соціальний захист – 155115,1 тис.грн.

За 9 місяців 2017 року профінансовано субвенцій:

- на виплату допомог сім’ям з дітьми 47042,2 тис.грн.;

-   на оплату пільг та житлових субсидій за енергоносії та житлово-комунальні послуги – 102769,6 тис.грн.;

-   на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 2154,8 тис.грн.;

-   на відшкодування вартості лікарських засобів - 627,8 тис.грн.;

-   освітньої субвенції - 29258,1 тис.грн.;

-   медичної субвенції - 24713,5 тис.грн.;

-   на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 1341,0 тис.грн.;

-   інші - 3422,0 тис.грн.;

-   державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 583,5 тис.грн.

Спеціальний фонд виконано по доходах в сумі 4008,6 тис. грн. та видатках в сумі 4035,6 тис.грн.

За 9 місяців 2017 року забезпечили виконання плану власних доходів 24 сільські ради.

Не забезпечено виконання плану власних доходів лише Посухівською сільською радою (96,9 %).

Зведений бюджет району за 9 місяців 2017 року по власних доходах загального фонду виконано на 121,7%, при плані 17431,5 тис.грн. фактичне виконання склало 21217,5 тис. грн. порівняно з минулим роком бюджет району збільшився на 5998,2 тис. грн. або на 39,4%.

Зокрема по основних видах податків і платежів:

- по податку з доходів фізичних осіб виконання склало 123,1%, при плані 8252,8 тис.грн. фактично одержано 10159,0 тис. грн., порівняно з минулим роком   збільшився на 3662,6 тис. грн. або на 56,4%;

- по рентній платі виконання склало 92,7%, при плані 508,1 тис.грн. фактично одержано 471,0 тис.грн., порівняно з минулим роком   зменшилась на 148,3 тис.грн.;

- по місцевих податках і зборах виконання склало 123,1%, при плані           7739,9 тис.грн. фактично одержано 9529,2 тис. грн., порівняно з минулим роком збільшились на 2623,0 тис.грн. або 38,0%;

- по неподаткових надходженнях виконання склало 103,2 тис.грн., при плані 602,8 тис.грн. фактично одержано 622,1 тис.грн., порівняно з минулим роком зменшилось на 103,8 тис.грн. або 14,3%.

Одержано дотацій з державного бюджету 17189,6 тис.грн. або 100,0% і порівняно з відповідним періодом минулого року дотації зросли на               10234,5 тис.грн. або на 47,2%.

Субвенцій з державного бюджету одержано 211912,6 тис.грн. при плані 217121,6 тис.грн. або 97,6% і, порівняно з відповідним періодом минулого року, збільшились на 58819,2 тис.грн. або на 38,4%.

Зведений бюджет району в цілому за 9 місяців 2017 року виконано в сумі 250319,6тис.грн. при плані 251742,8 тис.грн. або на 99,4%.

Робота Бережанського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області спрямована на забезпечення своєчасної виплати пенсій і грошової допомоги, виконання планових показників, ліквідацію заборгованості платниками внесків.

На обліку в Бережанському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Тернопільської області станом на 01 жовтня 2017 року перебуває 16533 одержувачів пенсійних виплат.

Станом на 01 жовтня 2017 року середній розмір пенсії становить 1820,73 грн., що в 1,25 рази більше встановленого прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Впродовж 9 місяців 2017 року призначено 483 нових пенсій та проведено 1111 поточних перерахунків.

Потреба в коштах на виплату пенсій пенсіонерам в місяць становить 26 млн. 748 тис. грн.

Самозабезпечення за 09 місяців 2017 року становить 28,5 %.

Планове завдання по наповненню бюджету Пенсійного фонду України власними коштами, адміністрування яких здійснює Пенсійний фонд України, за 9 місяців 2017 року виконано на 132,2 %. Надійшло 760,0 тис. грн. Понад план зібрано 185,3 тис. грн.

Заборгованість по внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування станом на 01 жовтня 2017 року становить 561,5 тис. грн.

Станом на 01 жовтня 2017 року значною залишається заборгованість по відшкодуванню витрат з виплати і доставки пільгових пенсій – 6471,5 тис. грн.

З метою виконання пункту 2 доручення Кабінету Міністрів України від 01 березня 2016 року № 22721/14/1–15 щодо продовження роботи, спрямованої на виявлення ряду фактів тіньової зайнятості та Плану заходів щодо координації спільних дій по виявленню фактів використання праці неоформлених працівників, подається інформація до Державної фіскальної служби України та Державної інспекції України з питань праці щодо страхувальників, які нараховують заробітну плату менше мінімальної, не дотримання вимог Кодексу Законів про працю та Закону України «Про відпустки».

За 9 місяців 2017 року до Державної фіскальної служби України передано 59 страхувальників на 157 застрахованих осіб та до Державної інспекції праці України з питань   праці передано 155 страхувальників на 2134 застрахованих осіб. На базі реєстру застрахованих осіб щомісячно проводиться моніторинг персоніфікованих даних про заробітну плату. Кількість осіб, які отримували заробітну плату менше мінімальної за даними вибірки за липень 2017 року становить 1068 застрахованих осіб у 109  страхувальників  та за  серпень  становить  968  застрахованих  осіб  у 98 страхувальників. Для забезпечення оперативного та якісного вирішення звернень громадян, надання консультацій з питань призначення, виплати пенсій та проведення перерахунків в Бережанському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Тернопільської області працює «гаряча» телефонна лінія і діє громадська приймальня, де кожен може отримати кваліфіковану консультацію.

 

Стратегічна ціль 3:

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У 2017 році темпи росту обсягів валової продукції сільськогосподарського виробництва району порівняно з відповідним періодом 2016 року складають 102,95 %.

Позитивні тенденції свідчать про якісні зміни у підходах до організації ведення сільськогосподарського виробництва, який максимально враховує специфіку клімату та особливості ґрунтів кожного населеного пункту району, активніше впроваджується передові наукові розробки на практиці, поступово удосконалюється структура посівних площ.

В районі зібрано ранні зернові та зернобобові культури. Валовий збір зернових та зернобобових культур (без кукурудзи та гречки) становив 38,9 тис.тонн зерна при середній урожайності - 49,7 ц/га.

Вагомих показників у виробництві зернових та зернобобових культур досягли: ПОП «Урманське», ТзОВ «Вербів», ПП «Качан-07» ФГ «Фльонц», середня урожайність в яких відповідно 90,6 ц/га, 84,0 ц/га, 98,0 ц/га, та 70,0 ц/га. Разом з тим найнижча врожайність зернових культур по сільгосппідприємствах ПП «АУСА-Бережани» та ТзОВ «Жива Земля Потутори» складає відповідно 10,1цнт/га та 17,3 ц/га, оскільки ці підприємства займаються виробництвом органічної продукції.

Пшениця займала площу 2,9 тис.га. Валовий збір зерна становив 14,6 тис.тонн при середній урожайності – 50,2 ц/га.

Ячмінь  вирощували на площі 1,5 тис.га, отримано валовий  збір 9,4 тис.тонн. Середня урожайність 62,6 - ц/га.

Горох забезпечив приріст урожаю до минулого року на 12,5 центнера. Валовий збір становив 2,9 тис.тонн. По 50,0 ц з кожного гектара було зібрано ТзОВ «Вербів». Поряд з цим ТзОВ «Захід - Агро МХП» виростило горох на кожному гектарі по 33,4 центнера (внаслідок природно-кліматичних умов в липні було пошкоджено посів гороху, зріджено більше 200 га посіву).

Із технічних культур завершено збирання лише ріпаку.

Валовий збір ріпаку становив 3,9 тис.тонн при урожайності 35,3 ц/га.

Більшість сільгосптоваровиробників району на належному організаційному рівні провели комплекс осінньо-польових робіт. Під урожай 2018 року прогнозувалось посіяти озимі зернові культури на площі 4 140 га, в тому числі озимої пшениці – 3000 га, озимого жита – 40 га та озимого ячменю – 1100 га. Крім того, озимого ріпаку прогнозувалося посіяти на площі 1000 га.

За оперативними даними сільгосппідприємствами району посіяно озимі зернові на площі 2800 га або 67,6% до прогнозу (озиму пшеницю посіяно на площі 2400 га, (80% до прогнозу), озиме жито – 150 (375%), та озимий ячмінь – 250 га (25 % ).

По району завершено посів озимого ріпаку на площі 2915 га і виконано прогнозні показники на 291,5 %.

Станом на 01 жовтня 2017 року у сільськогосподарських підприємствах утримується 815 гол. ВРХ, що на 79 гол або 110% більше відповідного періоду минулого року, в тому числі 268 гол. корів.

Поголів’я ВРХ утримують у двох сільськогосподарських підприємствах: ПОП «Урманське» 731 гол в тому числі корів 228 гол. та ТОВ «Жива Земля Потутори» 84 гол. ВРХ, в тому числі корів 40 гол.

Надій молока на одну корову становить 3661 кг молока, що на 1106 кг більше відповідного періоду минулого року.

Вироблено молока 1157 тонн, що на 327 тонн, або 165% більше відповідного періоду минулого року.

Свиней у сільськогосподарських підприємствах утримують 2038 голів, в тому числі: ТзОВ «Вербів» - 1627 гол., ПП «Тернопільчанка» - 34 гол.,
ФГ «Фльонц» -204 гол., та ТОВ «Польові майстри» - 173 гол.

Вироблено та реалізовано м’яса 200 тонн, що на 81 тонну, або 166,6 % більше відповідного періоду минулого року.

Перспективою розвитку тваринницької галузі є нарощування поголів’я ВРХ та свиней. Для цих цілей в ТОВ «Вербів»  реконструйовано приміщення для утримання 800 голів свиней. В ТОВ «Жива Земля Потутори» проведено реконструкцію молокоблоку, де встановлено збірний молокопровід, який обладнаний пульсаторами попарного доїння, що забезпечує стерильність і не допускає забруднення  молока. Загалом там розміщено 40 дійних корів.

Районною державною адміністрацією в напрямку розвитку сільського господарства особлива увага приділялась розвитку кооперативного руху. Протягом року в районі підтримувалась діяльність 3 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Зокрема, започатковане вирощування малини в приватних господарствах та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах «Бережанський край» та «Кринички». Обсяги вирощування малини у 2017 році сягнули промислових масштабів на рівні 70 тонн за сезон, що зумовлює потребу у впровадженні локальних потужностей для заморозки чи охолодження.

З метою підтримки громадських ініціатив кооперативного руху з обласного бюджету на підтримку діяльності кооперативу «Бережанський край» для закупівлі систем крапельного поливу витрачено 35,405тис.грн. та на підтримку діяльності кооперативу «Годувальниця» на закупівлю обладнання для переробки молока виділено 40 тис.грн.

В районі затверджена та працює Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу району на період 2016-2020 роки. За цією Програмою кошти районного бюджету в сумі 29 тис. грн. було направлено на покращення племінної роботи в галузі тваринництва.

За період січня-жовтня 2017 року на земельних торгах продано право оренди земель державної власності сільськогосподарського призначення площею 193,4191га (9 земельних ділянок) з річною орендною платою 1222,33 тис.грн.

 

РОЗВИТОК НОВОСТВОРЕНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Перспективний план формування громад розробляється на єдиній методичній основі, встановленій центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування, для забезпечення інтересів населення територіальних громад у реалізації права на об'єднання, укрупнення і створення дієздатних територіальних громад, головним завданням яких має стати поліпшення забезпечення потреб людей, оперативне та якісне надання їм соціальних та адміністративних послуг, поліпшення умов сталого розвитку відповідних територій, більш ефективне використання бюджетних коштів та інших ресурсів.

В 2017 році на території Бережанського району прийнято позитивні рішення у сільських радах щодо об’єднання в Саранчуківську об’єднану територіальну громаду, яка створена, та в якій проведено вибори голови громади. Однак дані процеси не мали поширення на інші сільські території, тому у 2017 році не завершився процес створення інших сільських об’єднаних територіальних громад, окрім Саранчуківської.

 

ІІ. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ

Внаслідок впливу загальнодержавної фінансово-економічної кризи на соціально-економічні процеси в районі у попередні роки виникло ряд проблемних питань розвитку окремих секторів економіки, від вирішення яких великою мірою залежить виконання Програми у 2017 році.

До основних чинників, які стримують соціально-економічний розвиток району слід віднести:

- суттєве скорочення замовлень на продукцію промисловості будівельних матеріалів через скорочення обсягів виконаних будівельних робіт в регіоні, висока вартість енергетичних ресурсів;

- у будівництві: зменшення інвестицій у житлове будівництво; скорочення обсягів інвестування та призупинення інвестування виробничих об’єктів, зменшення обсягів завершеного будівництва прийнятого в експлуатацію, відсутність зареєстрованих суб’єктів будівельної галузі у сільській місцевості, що негативно впливає на формування звітності;

- низька інноваційна активність підприємств щодо оновлення основних фондів та впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, що суттєво знижує конкурентоспроможність продукції;

- уповільнення інвестиційних процесів;

- високий ступінь зносу основних фондів;

- зосередження значних обсягів виробництва сільськогосподарської продукції в особистих селянських господарствах;

- низька платоспроможність сільськогосподарських підприємств;

- на ринку праці: скорочення працівників у реальному секторі економіки, перехід на режим роботи в умовах неповної зайнятості;

- значні обсяги податкової заборгованості економічно неактивних підприємств, що виключає її стягнення в користь держави.


ІІІ. ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ, ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2018 РІК

Ключовим пріоритетом програми соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2018 рік є покращення якості життя населення району.

Серед головних пріоритетів:

- розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення;

- підвищення конкурентоспроможності району;

- розвиток сільських територій.

План дій місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації Програми систематизовано у таблиці 2 «Пріоритетні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2018 рік» та у таблиці 3 «Основні заходи щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2018 рік».

 

ПРОГНОЗНІ АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ НА 2018 РІК

Згідно проекту Програми плановий обсяг випуску продукції в основних сферах матеріального виробництва очікується в сумі 3310,2745млн.грн., що складає 109,5% до виконання Програми 2017 року, в т.ч.: у галузі промислового виробництв – 57,3455млн.грн. проти 43,4775млн.грн. у базовому періоді, або 131,9,%, в галузі сільського виробництва – 252,93 млн.грн. проти 240,0 млн.грн. у базовому періоді, або 105,4%.

 

Стратегічна ціль 1: РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

 

ДОСТУПНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Головні проблеми соціально-економічного розвитку Комунального закладу «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», які вирішуватимуться впродовж 2018 року будуть спрямовані в першу чергу на покращення матеріального стану установи, оптимізацію надання соціальних послуг та реалізовуватимуться шляхом впровадження певних заходів, а саме:

-   придбання лікувально-діагностичної апаратури та медичного обладнання (рентгенологічний комплекс, ультразвукові діагностичні апарати, апарати штучної вентиляції легень вищого класу, реанімаційно – хірургічні монітори, фіброскоп, операційні столи);

-   контроль за якістю лікувально – діагностичного процесу у відповідності до локальних клінічних протоколів, удосконалення їх у відповідності до міжнародних стандартів;

-   придбання електронних карт пацієнтів для населення району;

-   формування мережі амбулаторій загальної практики – сімейної медицини шляхом реорганізації ФАП с. Шибалин – в Шибалинську АЗПСМ; ФАП с. Куряни – в Курянівську АЗПСМ; ФАП с. Саранчуки – в Саранчуківську АЗПСМ;

-   реконструкція Стриганецької амбулаторії загальної практики – сімейної медицини;

-   здійснення ремонтних робіт в лікувальних закладах сільської місцевості згідно окремо визначеного графіку, в рамках підготовки галузі до осінньо-зимового періоду та покращення надання медичних послуг населенню.

 

ДОСТУПНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОСВІТИ

В галузі освіти головними пріоритетними завданнями на 2018 рік будуть:

- забезпечення заміни ламп у навчальних закладах району на енергоефективні;

- забезпечення ефективного та раціонального використання коштів для оснащення сучасною матеріально-технічною базою загальноосвітніх навчальних закладів;

- розширення мережі гуртків закладів позашкільної освіти;

- реалізація енергоефективних проектів, які дозволяють впровадити комплексні рішення із термомодернізації будівель бюджетних установ, завершення повної санації їх у Нараївській ЗОШ I-III, Рекшинському НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ», Мечищівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ», Курянівській ЗОШ I-IIІ ступенів, Рогачинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ», Шибалинської ЗОШ І-ІІ ступенів.

Реалізація вказаних заходів надасть можливість додаткової економії енергетичних та фінансових ресурсів, які витрачатимуться на утримання приміщень галузі, а зекономлені кошти витрачатимуться на покращення основної спеціалізації галузі – надання якісних освітніх послуг в системі дошкільної та середньої освіти, виховання та організації змістовного дозвілля дітей дошкільного та шкільного віку.

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКУ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

За очікуваними даними, які   грунтуються  на   аналізі   статистичних даних   минулих років   та сучасної   демографічної   ситуації у державі та районі, у 2018 році   середньорічна чисельність   наявного населення   очікуватиметься на рівні 20,9 тис. осіб, що стабілізує динамІку зміни його упродовж минулих періодів. Дані тенденції грунтуються на реалізації заходів щодо суттєвого покращення соціальної складової в сільській місцевості за рахунок реалізації понад 30 соціально важливих проектів. Дані кроки значно покращили комфортність проживання у сільській місцевості. Сприяли зростанню самозайнятості та розвитку приватної ініціативи.

За рахунок впровадження   заходів   щодо легалізації трудових відносин, підвищення продуктивності праці   в 2018 році очікується зростання середньомісячної   заробітної   плати на 18,9% та   становитиме 6447грн. на одного штатного працівника.

 

ДОСТУПНІСТЬ ПОСЛУГ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

Головною проблемою галузі культури залишається її фінансування галузі, зокрема, у питаннях покращення матеріально-технічної бази, а саме:

-   проведення капітальних ремонтів у всіх закладах культури та встановлення сучасних систем опалення, забезпечення у необхідному обсязі енергоносіями та паливними матеріалами;

-   придбання костюмів і театрального інвентаря;

-   забезпечення установ комп’ютерною технікою.

Пріоритетними завданнями у сфері культури на 2018 рік передбачається:

- забезпечення культурних потреб населення, збереження і примноження культурно-мистецьких традицій, зокрема, організація та проведення заходів з нагоди державних свят, подій в історії тощо;

- нарощування потужностей туристично–рекреаційної інфраструктури в районі:

- видавництво туристичних рекламно-інформаційних матеріалів про район;

- популяризація туристичного та рекреаційного потенціалу району на форумах, виставках, семінарах.

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, ПІДТРИМКА МОЛОДІ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ

Реалізація державної гуманітарної політики на території району у плановому періоді відбуватиметься із врахуванням пріоритетів формування здорового способу життя, формування культури фізичного виховання та здорового способу життя. Планується забезпечити фінансування видатків на фізичну культуру в обсягах, достатніх для проведення всіх запланованих заходів, реалізації програмних напрямків галузевих програм, проведення виїзних заходів тощо.

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

З метою розвитку соціально-культурної сфери району у 2018 році головною прерогативою стане відновлення будівель та споруд, в яких розміщені бюджетні установи, забезпечення доступу до сільських установ та сільської інфраструктури, її відновлення, приведення видатків на їх утримання до економічно обґрунтованих, їх мінімізація, шляхом запровадження енергоощадних технологій. Реалізація вищеназваних заходів проводитиметься шляхом запровадження наступних проектів, а саме:

-   «Будівництво водопроводу в с. Волощина Бережанського району Тернопільської області»;

-   «Енергоефективний проект розвитку: капітальний ремонт сільського клубу по вул. Бережанська, 1а в с.Вільховець Бережанського району (заміна покриття даху з утепленням горищного перекриття та фасаду, заміна вікон)»;

-   «Енергоефективний проект розвитку: капітальний ремонт із заміною вікон, утепленням фасадів та внутрішнім ремонтом сільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Слов'ятин Бережанського району Тернопільської області»;

-   «Поточний ремонт вул.Бережанська в с.Посухів Бережанського району Тернопільської області»;

-   «Поточний ремонт вул.Зелена в с.Демня і вул.Шевченка в с.Підвисоке Бережанського району Тернопільської області»;

-   «Будівництво водогону в с. Урмань Бережанського району Тернопільської області»;

-   «Впровадження енергозберігаючих заходів в Нараївській ЗОШ I-III ступенів. Капітальний ремонт даху Нараївської ЗОШ I-III ступенів в с.Нараїв, Бережанського району Тернопільської області»;

-   «Реконструкція Рекшинського НВК “ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ” Бережанської районної ради Тернопільської області по вул. Центральна, 50а, в с. Рекшин Бережанського району Тернопільської області»;

-   «Капітальний ремонт Курянівської ЗОШ I-IIІ ступенів Бережанської районної ради Тернопільської області по вул. Шевченка, 57 в с.Куряни Бережанського району Тернопільської області»;

-   «Реконструкція Рогачинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Бережанської районної ради Тернопільської області по вул.Шкільна, 4 в с.Рогачин Бережанського району Тернопільської області»;

-   «Енергоефективний проект розвитку: реконструкція будівлі з утепленням горищного перекриття з добудовою приміщень для початкових класів Шибалинської ЗОШ І-ІІ ступенів Бережанської районної ради по вул.Шкільна, 1 в с.Шибалин Бережанського району Тернопільської області»;

-   «Реконструкція районного будинку культури по вул.Міцкевича, 4 у м.Бережани Тернопільської області»;

-   «Реконструкція котельні та системи опалення хірургічного корпусу Бережанської центральної районної комунальної лікарні в м.Бережани Тернопільської області»;

-   «Енергоефективний проект реконструкції Стриганецької амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Зеленій, 12А в с.Стриганці Бережанського району»;

-   «Модернізація існуючих та влаштування нових систем зовнішнього освітлення на території сільських населених пунктів Бережанського району Тернопільської області»;

-   «Модернізація освітлення навчальних приміщень загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл) Бережанського району Тернопільської області»;

-   завершення заміни віконних блоків на металопластикові у закладах охорони здоров’я, освіти та культурно-освітніх закладах району;

-   забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти та культури шляхом проведення санації приміщень, заміни дахового перекриття та утеплення горищ, придбання обладнання та інвентаря.

 

РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЯКІСТЬ ДОВКІЛЛЯ

Покращення якості довкілля та раціоналізації природокористування відбуватиметься за рахунок залучення приватних та небюджетних ініціатив у сферу зменшення кількості викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище шляхом:

-   популяризації енергоефективних та енергоощадних технологій серед населення та подальшу діяльність щодо їх запровадження у бюджетній сфері;

-   реалізації проектів із очищення побутових чи промислових стоків за рахунок грантового фінансування;

-   вирішення питання збирання та утилізації твердих побутових відходів в сільській місцевості.

Раціональність природокористування передбачатиме включення в туристичний  потенціал району привабливих об’єктів водного фонду та  49 об’єктів природно - заповідного фонд району загальною площею 3384,311га, з яких чотири об’єкти загально державного значення, площею 122,2га та 45 об’єктів місцевого значення площею 3262,11га та створення на їх основі центрів відпочинку, проведення дозвілля, розвиток інфраструктури і сфери обслуговування у суміжних напрямках діяльності. Включення об’єктів водного фонду та природно-заповідних об’єктів в інвестиційний каталог привабливих особливостей території надасть змогу популяризувати рекреаційний потенціал району на загальнодержавному та міжнародному рівнях.

 

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

Внаслідок високого рівня зношення технологічного обладнання більшості підприємств складається тенденція до виникнення надзвичайних ситуацій. Також внаслідок розташування на території Бережанського району 6 потенційно небезпечних об’єктів, які несуть загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю району особлива увага приділятиметься моніторингу та вжиттю превентивних заходів щодо надзвичайних ситуацій. Буде розроблено нову районну програму із координації зусиль по попередженню надзвичайних ситуацій у 2018 та у подальші роки, а також:

-   планується виділення коштів за рахунок резервного фонду районного бюджету, для поповнення матеріального резерву району пально-мастильними матеріалами;

-   з метою забезпечення безперебійного руху транспорту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на дорогах району передаватиметься з матеріального резерву районної державної адміністрації філії «Бережанський райавтодор» пально-мастильні матеріали у необхідній кількості;

-   з метою часткового покриття витрат по відновленню будівель пошкоджених пожежами у садибах громадян планується виділення постраждалим фінансової допомоги;

-   для зменшення видатків районного бюджету для покриття наслідків надзвичайних ситуацій та стихійних лих планується вжиття заходів щодо популяризації питання страхування майна на ці випадки із залученням місцевих суб’єктів страхової діяльності.

 

Стратегічна ціль 2: ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

 

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

В Програмі значна увага приділяється розвитку малого підприємництва. Кількість  діючих  малих  підприємств в 2018 році очікується на рівні – 30 одиниць. Обережний прогноз щодо зростання кількості суб’єктів підприємницької діяльності зумовлений негативними тенденціями на загальнодержавному рівні щодо цінової ситуації, відсутності державної підтримки новостворених суб’єктів господарювання. Водночас очікується реалізація ряду ініціатив на районному рівні щодо розвитку малого та середнього підприємництва, а саме:

-   налагодження діяльності районного центру сприяння підприємництву (далі – Центр);

-   відкриття сайту центру сприяння підприємництву та його наповнення змістовною інформацією;

-   заключення меморандумів про співпрацю між Центром та суб’єктами державного регулювання, банками тощо;

-   вирішення питання покриття частини або повністю відсотків за користування банківським кредитом на розвиток підприємництва на території району у визначених напрямках;

-   організація та проведення різноманітних тренінгів та семінарів для суб’єктів підприємницької діяльності, налагодження системи зворотного зв’язку із органами державної влади тощо.

 

ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ, ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ

При реалізації політики сталого розвитку надалі надаватиметься підтримка щодо:

-   забезпечення надання соціальних та освітніх послуг;

-   медичної допомоги;

-   допомоги у відновленні документів, реєстрації місця проживання або перебування, сприяння працевлаштуванню бездомним особам, особам звільненим з місць позбавлення волі, яка реалізовуватиметься в контексті загальнодержавних соціальних функцій органів влади.

Захист економічної конкуренції та розвиток добросовісної конкуренції, здійснюватиметься в рамках надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності щодо реєстрації юридичних відносин з державою, надання сприяння у розвитку власного бізнесу, оформлення дозвільних документів тощо.

З метою організації методичного супроводу та налагодження діяльності новостворених суб’єктів підприємницької діяльності у відділі економічного розвитку районної державної адміністрації передбачається налагодження діяльності центру підтримки підприємництва, створення якого передбачено розпорядженням  голови  районної  державної  адміністрації від 04 січня 2017 року №4-од «Про проект районної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 роки», затвердженої рішенням сесії Бережанської районної ради від 23 лютого 2017 року №194 «Про районну програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 роки».

Ефективність механізму державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій передбачатиме постійний моніторинг їх кількості, задоволення звернень, скарг та спірних ситуацій, у вирішенні яких братимуть участь органи влади району щодо діяльності суб’єктів природних монополій.

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Враховуючи досвід реалізації енергоефективних проектів у 2016-2017 роках, аналогічна тенденція збережеться на 2018 рік. В умовах зменшення видатків на утримання установ та обмеження бюджетного фінансування, найбільш раціональним вважатиметься:

- подальше запровадження енерогоощадних технологій, особливо із використанням альтернативних джерел енергії, які дають економію у фінансовому еквіваленті у 4-5 разів в порівнянні із використанням традиційного палива – газу;

- підвищення енергоефективності у бюджетних галузях, заміна та модернізація котелень і котельного обладнання, систем опалення в закладах освіти, культури та охорони здоров’я з   використанням місцевих альтернативних   видів палива (перелік проектів, які планується реалізувати наведено у розділі «Житлово-комунальне господарство та енергозбереження»).

 

ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЯ

Основними завданнями у сфері культури в частині розвитку туристичного потенціалу та природовідновлення у 2018 році будуть:

- розробка та виготовлення іміджевої продукції для популяризації туристичного потенціалу району на профільних виставках, ярмарках та інших заходах, організація та проведення туристичних форумів, виставок, презентацій, конференцій, фестивалів, акцій тощо;

- організація та проведення культурно-мистецьких заходів, в тому числі міжрегіональних, по відзначенню історичних та державних дат, фестивалів та конкурсів, які приваблюватимуть туристів із інших регіонів держави;

- реалізація завдань Програми збереження культурної спадщини в Бережанському районі на 2016-2020 роки; Програми розвитку туризму в Бережанському районі на 2016-2020 роки.

Одним із елементів туристичної галузі буде напрямок екологічного туризму, для чого в районі будуть створені можливості відвідування знакових місць, які мають історичне значення в напрямку становлення державності, пам’яток природи та архітектури, новоствореної вітров- геліо- електростанції в с.Павлів Курянівської сільської ради, першої черги оздоровчого табору на х.Базниківка в урочищі Соколиця.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ всього у 2018 році очікується на рівні 57,3455 млн.грн., що становить 105,4% до виконання програми 2017 року.

Обсяг реалізованої промислової продукції в розрізі підприємств очікується:

-   ТОВ «Крона» - 11211,7 тис.грн. (105,0%);

-   ТОВ «Підвисоцький завод будівельних матеріалів» - 43465,0тис.грн. (105,0%);

-   ТОВ «Потуторський деревообробний завод» - 2668,8тис.грн. (105,0%);

-   ТзОВ «Компанія «Еко-інвест» - 1772,1тис.грн (105,0%).

 

БУДІВНИЦТВО

Обсяг капітальних інвестицій у 2018 році по очікуваних даних становитиме 13,526млн.грн.,  що  складе 105,0% до  базового показника 2017 року.

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА СПІВПРАЦЯ, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

З метою виходу на зовнішні ринки місцевих товаровиробників планується продовжити вживати заходи щодо представлення їх продукції на інвестиційних бізнес-форумах та інших заходах із залученням зовнішніх інвесторів та торгових представників. Враховуючи специфіку продукції підприємств, розташованих у сільській місцевості, вирішення вказаного питання потребуватиме значних людських ресурсів в галузі маркетингу, залучення фахівців для проведення внутрішнього аудиту, сертифікації виробництва та процесів на ньому.

 

НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Протягом 2018 року планується:

-   подальше залучення додаткового фінансування від грантових організацій на потреби розвитку громадянських ініціатив щодо розвитку соціально-культурної та інфраструктурної складової розвитку місцевих громад, покращення енергоефективності та енергозбереження;

-   залучення наукового потенціалу району до здійснення міжнародного обміну студентами.

-    

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

На 2018 рік пріоритетними напрямками стануть:

-   реалізація проектів із ремонтів комунальних доріг у сільських населених пунктах, в тому числі реконструкція комунальних доріг шляхом залучення грантових коштів на покращення їх експлуатаційного стану;

-   забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання дорожньої мережі доріг, що знаходяться в державній власності.

Розроблено проекти, які реалізовуватимуться, а саме:

-   капітальний ремонт комунальної дороги Демня-Підвисоке протяжністю 3,0 км на території Підвисоцької сільської ради;

-   капітальний ремонт комунальної дороги Посухів-Бережани протяжністю 2,2 км до межі з Бережанською міською радою.

Також планується змінити маршрутну мережу руху приміських автобусів в напрямку с.Слов’ятин через с.Тростянець, що надасть змогу скоротити довжину приміського маршруту на 10 км та покращити якість обслуговування сільського населення. На даний час споруджено лісову дорогу Тростянець-Слов’ятин, яку планується сертифікувати та включити в маршрутну мережу державних доріг місцевого значення району. Зміна маршруту приміського автобусного сполучення проводитиметься із врахуванням нової маршрутної мережі.

Стратегічна ціль 3: РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

В галузі сільськогосподарського виробництва у 2018 році прогнозується виробити валової продукції на суму 252,93млн.грн., або 105,4% до базового періоду.

В 2018 році планується забезпечити розвиток агропромислового комплексу району на основі:

-   застосування нових економічних підходів та фінансової підтримки за рахунок бюджетних та кредитних запозичень а також коштів за рахунок грантової підтримки дрібного товаровиробника;

-   розвиток кооперативного руху сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

 

РОЗВИТОК НОВОСТВОРЕНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

При утворенні територіальних громад, в порядку, встановленому законом, надаватиметься сприяння в реалізації питань соціально-економічного та культурного розвитку новостворених громад в частині надання методичної допомоги при розробленні програм соціально-економічного та культурного розвитку, підготовки грантових пропозицій, необхідних документів для залучення бюджетного фінансування тощо.

Основними напрямками та шляхами із реалізації соціально-економічного розвитку буде:

-   місцевий економічний розвиток;

-   розвиток та утримання інфраструктури громад;

-   планування розвитку території громад;

-   питання забудови території громад;

-   житлово-комунальні послуги;

-   утримання об’єктів комунальної власності;

-   первинна охорона здоров’я та швидка медична допомога;

-   середня, дошкільна та позашкільна освіта;

-   розвиток культури та фізичної культури й спорту;

-   залучення коштів землекористувачів району до програм розвитку соціальної сфери населених пунктів.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МОНІТОРИНГ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРОГРАМИ

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями.

Заходи передбачають удосконалення та формування механізмів, що сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в районі, результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання району, розв’язанню проблемних питань соціально-економічного та культурного розвитку району, у тому числі підвищення рівня зайнятості та оплати праці, детінізації економічних процесів. Система заходів визначає терміни та конкретних виконавців і буде впроваджена до виконання шляхом прийняття відповідних розпорядчих документів. Основними виконавцями заходів Програми є структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад, суб’єкти господарювання, які діють на території району.

Районна державна адміністрація визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми та вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку.

Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням Програми передбачає:

постійний моніторинг виконання основних показників та заходів Програми;

щоквартальний розгляд питання про хід виконання Програми на засіданнях колегії районної державної адміністрації;

підготовку розпорядчих документів районної державної адміністрації з питань виконання Програми;

відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів Програми.

Координацію діяльності виконавців Програми здійснює відділ економічного розвитку районної державної адміністрації.

Районна державна адміністрація за підсумками 2017 року звітує про хід виконання та ефективність реалізації заходів Програми на сесії районної ради.

 

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься в межах бюджетних призначень державного та місцевих бюджетів, у тому числі з бюджету розвитку місцевого бюджету, коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству.

Обсяг бюджетних асигнувань, спрямованих на підтримку Програми, визначається районною радою при затвердженні місцевого бюджету.

На 2017 рік пропонується акумулювати кошти на виконання прийнятих найважливіших цільових програм, спрямованих на стимулювання економічного розвитку, соціальний захист населення, створення належних умов життєзабезпечення.

 

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням Програми та основними її показниками здійснюватиметься шляхом регулярного розгляду стану реалізації основних заходів, моніторингу показників Програми на засіданнях колегій районної державної адміністрації, на сесіях районної ради. За результатами аналізу етапів виконання Програми прийматимуться відповідні рішення керівництва району у вигляді розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації.

Функцію контролю здійснюватиме відділ економічного розвитку районної державної адміністрації.

 

 

 

 

ТА ЯКІСТЬ ДОВКІЛЛЯ